Bahasa Avesta

bahasa Iran Timur yang digunakan dalam kitab suci Zoroastrianisme

Bahasa Avesta adalah sebuah bahasa kuno di Iran, dan masih berkerabat dekat dengan bahasa Sanskerta dan Persia. Bahasa ini dipergunakan untuk menulis kitab suci agama Zoroaster atau Majusi yaitu Zend Avesta dan Gatha.

Bahasa Avesta
WilayahIran Raya
EraZaman Besi, Zaman Perunggu
Kode bahasa
ISO 639-1ae
ISO 639-2ave
ISO 639-3ave
Glottologaves1237[1]
Linguasfer58-ABA-a
Status pemertahanan
Terancam

CRSingkatan dari Critically endangered (Terancam Kritis)
SESingkatan dari Severely endangered (Terancam berat)
DESingkatan dari Devinitely endangered (Terancam)
VUSingkatan dari Vulnerable (Rentan)
Aman

NESingkatan dari Not Endangered (Tidak terancam)
ICHEL Red Book: Extinct

Avesta diklasifikasikan sebagai bahasa yang telah punah (EX) pada Atlas Bahasa-Bahasa di Dunia yang Terancam Kepunahan

C10
Kategori 10
Kategori ini menunjukkan bahwa bahasa telah punah (Extinct)
C9
Kategori 9
Kategori ini menunjukkan bahwa bahasa sudah ditinggalkan dan hanya segelintir yang menuturkannya (Dormant)
C8b
Kategori 8b
Kategori ini menunjukkan bahwa bahasa hampir punah (Nearly extinct)
C8a
Kategori 8a
Kategori ini menunjukkan bahwa bahasa sangat sedikit dituturkan dan terancam berat untuk punah (Moribund)
C7
Kategori 7
Kategori ini menunjukkan bahwa bahasa mulai mengalami penurunan ataupun penutur mulai berpindah menggunakan bahasa lain (Shifting)
C6b
Kategori 6b
Kategori ini menunjukkan bahwa bahasa mulai terancam (Threatened)
C6a
Kategori 6a
Kategori ini menunjukkan bahwa bahasa masih cukup banyak dituturkan (Vigorous)
C5
Kategori 5
Kategori ini menunjukkan bahwa bahasa mengalami pertumbuhan populasi penutur (Developing)
C4
Kategori 4
Kategori ini menunjukkan bahwa bahasa digunakan dalam institusi pendidikan (Educational)
C3
Kategori 3
Kategori ini menunjukkan bahwa bahasa digunakan cukup luas (Wider Communication)
C2
Kategori 2
Kategori ini menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan di berbagai wilayah (Provincial)
C1
Kategori 1
Kategori ini menunjukkan bahwa bahasa nasional maupun bahasa resmi dari suatu negara (National)
C0
Kategori 0
Kategori ini menunjukkan bahwa bahasa merupakan bahasa pengantar internasional ataupun bahasa yang digunakan pada kancah antar bangsa (International)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
EGIDS SIL EthnologueC10 Extinct
Bahasa Avesta dikategorikan sebagai C10 Extinct menurut SIL Ethnologue, artinya bahasa ini sudah punah dan tidak ada lagi penutur yang tersisa
Referensi: [2][3][4]
 Portal Bahasa
L • B • PW   
Sunting kotak info  Lihat butir Wikidata  Info templat
Sebuah naskah manuskrip dalam bahasa Avesta.

Penggolongan sunting

Cendekiawan secara tradisional menggolongkan rumpun bahasa Iran menjadi "Kuno", "Pertengahan", atau "Baru" berdasarkan rentang waktu, dan menjadi "Timur" atau "Barat" berdasarkan letak persebaran, dan dalam kerangka ini Avesta digolongkan sebagai bahasa Iran Timur Kuno. Tetapi pembeda timur-barat memiliki arti terbatas bagi Avesta, karena perkembangan linguistik yang kemudian membedakan Iran Timur dari Iran Barat belum mapan. Bahasa Avesta tidak menampilkan beberapa inovasi fonologis khas Iran Barat (Daya) yang sudah terlihat dalam bahasa Persia Kuno, dan dalam pengertian ini, "Timur" hanya berarti "non-Barat".[5]

Bahasa Avesta Kuno berkerabat dekat dengan bahasa Persia Kuno, tetapi secara morfologis sebagian besar mirip dengan bahasa Sanskerta Weda.[6] Dialek leluhur kuno dari bahasa Pashtun berkerabat dekat dengan bahasa dalam Himne Gatha.[7]

Fonologi sunting

Bahasa Avesta telah mempertahankan konsonan desis bersuara, dan memiliki deret terfrikatif ketimbang teraspirasi. Ada berbagai kesepakatan untuk alih aksara Dīn Dabireh, salah satunya adalah:

Vokal:

a ā ə ə̄ e ē o ō å ą i ī u ū

Konsonan:

k g γ x xʷ č ǰ t d δ θ t̰ p b β f
ŋ ŋʷ ṇ ń n m y w r s z š ṣ̌ ž h

Bunyi y dan w ditranskripsikan sebagai ii dan uu, meniru otografi bahasa Avesta oleh Dīn Dabireh. Huruf yang ditranskripsikan menunjukkan alofon /t/ tanpa pelepasan yang terdengar di akhir kata dan sebelum konsonan hambat tertentu.[8]

Konsonan sunting

Dwibibir Gigi Rongga-gigi Pasc. Ronggi. Tarik-belakang Langit-Langit atau
alveolo-palatal
Lang. bel. Labiovelar Celah-suara
Sengau m /m/ n /n/ ń /ɲ/ ŋ /ŋ/ ŋʷ /ŋʷ/
Letup p /p/ b /b/ t /t/ d /d/ č // ǰ // k /k/ g /ɡ/
Frikatif f /f/ v /β/ θ /θ/ δ /ð/ s /s/ z /z/ š /ʃ/ ž /ʒ/ ṣ̌ /ʂ/ š́ /ɕ/ x /x/ γ /ɣ/ // h /h/
Aproksiman y /j/ w /w/
Getar r /r/

Menurut Beekes, [ð] dan [ɣ] masing-masing adalah alofon /θ/ dan /x/ (dalam bahasa Avesta Kuno).

Vokal sunting

Depan Madya Belakang
pendek panjang pendek panjang pendek panjang
Tinggi i /ɪ/ ī /iː/ u /​ʊ/ ū /uː/
Tengah e /ɛ/ ē /eː/ ə /​ø/ ə̄ /œː/ o /ɔ/ ō /oː/
Rendah a /​ʌ/ ā /aː/ å /ɒː/
Sengau   ą /ã/  

Tata bahasa sunting

Kata benda sunting

Kasus akhiran "normal" stema a (maskulin, netral)
Tunggal Ganda Jamak Tunggal Ganda Jamak
Nominativus -s -ō (-as), -ā -ō (yasn-ō) -a (vīr-a) -a (-yasna)
Vokativus -a (ahur-a) -a (yasn-a), -ånghō
Akusativus -əm -ō (-as, -ns), -ā -əm (ahur-əm) -ą (haom-ą)
Instrumentalis -byā -bīš -a (ahur-a) -aēibya (vīr-aēibya) -āiš (yasn-āiš)
Dativus -byō (-byas) -āi (ahur-āi) -aēibyō (yasn-aēibyō)
Ablativus -at -byō -āt (yasn-āt)
Genitivus -ō (-as) -ąm -ahe (ahur-ahe) -ayå (vīr-ayå) -anąm (yasn-anąm)
Lokativus -i -ō, -yō -su, -hu, -šva -e (yesn-e) -ayō (zast-ayō) -aēšu (vīr-aēšu), -aēšva

Kata kerja sunting

akhiran aktif utama
Orang Tunggal Ganda Jamak
pertama -mi -vahi -mahi
kedua -hi -tha -tha
ketiga -ti -tō, -thō -ṇti

Contoh naskah sunting

Alfabet Latin
Alfabet Avesta
Aksara Gujarat
terjemahan[9]
ahiiā. yāsā. nəmaŋhā. ustānazastō.1 rafəδrahiiā.maniiə̄uš.2 mazdā.3 pouruuīm.4 spəṇtahiiā. aṣ̌ā. vīspə̄ṇg.5 š́iiaoϑanā.6vaŋhə̄uš. xratūm.7 manaŋhō. yā. xṣ̌nəuuīṣ̌ā.8 gə̄ušcā. uruuānəm.9:: (du. bār)::ahiiā. yāsā. nəmaŋhā. ustānazastō. rafəδrahiiā.maniiə̄uš. mazdā. pouruuīm. spəṇtahiiā. aṣ̌ā. vīspə̄ṇg. š́iiaoϑanā.vaŋhə̄uš. xratūm. manaŋhō. yā. xṣ̌nəuuīṣ̌ā. gə̄ušcā. uruuānəm.::  
અહીઆ। યાસા। નામંગહા। ઉસ્તાનજ઼સ્તો।૧ રફ઼ાધરહીઆ।મનીઆઉસ્̌।૨ મજ઼્દા।૩ પોઉરુઉઈમ્।૪ સ્પાણ્તહીઆ। અષ્̌આ। વીસ્પાણ્ગ્।૫ સ્̌́ઇઇઅઓથઅના।૬વંગહાઉસ્̌। ક્સરતૂમ્।૭ મનંગહો। યા। ક્સષ્̌નાઉઉઈષ્̌આ।૮ ગાઉસ્̌ચા। ઉરુઉઆનામ્।૯:: (દુ। બાર્)::અહીઆ। યાસા। નામંગહા। ઉસ્તાનજ઼સ્તો। રફ઼ાધરહીઆ।મનીઆઉસ્̌। મજ઼્દા। પોઉરુઉઈમ્। સ્પાણ્તહીઆ। અષ્̌આ। વીસ્પાણ્ગ્। સ્̌́ઇઇઅઓથઅના।વવંગહાઉસ્̌। ક્સરતૂમ્। મનંગહો। યા। ક્સષ્̌નાઉઉઈષ્̌આ। ગાઉસ્̌ચા। ઉરુઉઆનામ્।:: Dengan tangan terulur dalam permohonan untuk bantuan itu, ya Mazda, aku akan berdoa untuk pekerjaan roh kudus, engkau maha benar, yang dengannya aku dapat menyenangkan kehendak pikiran jernih dan jiwa lembu.

Contoh frasa sunting

Frasa berikut ditranskripsikan secara fonetis dari bahasa Avesta:[10]

Avesta Indonesia catatan
tapaiti ini/itu panas juga berarti "dia panas" (secara harfiah menyatakan suhu)
šiiauuaθa kamu pindah
vō vatāmi aku memahamimu
mā vātaiiaθa kamu mengajariku harfiah: "kamu membiarkan aku mengerti"
dim naiiehi engkau pimpin dia
dim vō nāiiaiieiti dia membiarkanmu memimpinnya kala kini
mā barahi kamu menggendongku
nō baraiti kamu membawa kami
θβā dim bāraiiāmahi kami membiarkannya menggendong engkau kala kini
drauuāmahi kami lari
dīš drāuuaiiāmahi kami membiarkannya lari kala kini
θβā hacāmi aku mengikuti engkau
dīš hācaiieinti mereka menemani mereka harfiah: "mereka membiarkan mereka mengikuti"
ramaiti dia (laki-laki) beristirahat
θβā rāmaiiemi aku menenangkan engkau harfiah: "aku membiarkan engkau beristirahat"

Perbandingan Avesta dan Sanskerta sunting

Bahasa Avesta sangat mirip dengan bahasa Sanskerta Weda, seperti yang ditunjukkan oleh contoh di bawah ini:[11][12][a]

Avesta tәm amanvantәm yazatәm sūrәm dāmōhu sәvištәm miθrәm yazāi zaoθrābyō
Sanskerta Weda tám ámanvantam yajatám śū́ram dhā́masu śáviṣṭham mitrám yajāi hótrābhyaḥ
Proto-Indo-Iran *tám ámanvantam yaǰatám *ćū́ram dhā́masu ćávištham *mitrám yǎǰāi jháutrābhyas

Catatan sunting

 1. ^ berarti: "Dewa yang berkuasa ini; kuat, di antara yang hidup yang paling berkuasa; Mithra, aku hormati dengan persembahan."

Referensi sunting

Catatan kaki sunting

 1. ^ Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2023). "Avestan". Glottolog 4.8. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 
 2. ^ "UNESCO Interactive Atlas of the World's Languages in Danger" (dalam bahasa bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Rusia, and Tionghoa). UNESCO. 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 April 2022. Diakses tanggal 26 Juni 2011. 
 3. ^ "UNESCO Atlas of the World's Languages in Danger" (PDF) (dalam bahasa Inggris). UNESCO. 2010. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 31 Mei 2022. Diakses tanggal 31 Mei 2022. 
 4. ^ "Bahasa Avesta". www.ethnologue.com (dalam bahasa Inggris). SIL Ethnologue. 
 5. ^ Encyclopaedia Iranica: EASTERN IRANIAN LANGUAGES. By Nicholas Sims-Williams
 6. ^ Hoffmann, K. Encyclopaedia Iranica. AVESTAN LANGUAGE. III. The grammar of Avestan.: "The morphology of Avestan nouns, adjectives, pronouns, and verbs is, like that of the closely related Old Persian, inherited from Proto-Indo-European via Proto-Indo-Iranian (Proto-Aryan), and agrees largely with that of Vedic, the oldest known form of Indo-Aryan. The interpretation of the transmitted Avestan texts presents in many cases considerable difficulty for various reasons, both with respect to their contexts and their grammar. Accordingly, systematic comparison with Vedic is of much assistance in determining and explaining Avestan grammatical forms."
 7. ^ Morgenstierne, G. Encyclopaedia Iranica: AFGHANISTAN vi. Paṧto "it seems that the Old Iranic ancestor dialect of Paṧtō must have been close to that of the Gathas."
 8. ^ Hale, Mark (2004). "Avestan". Dalam Roger D. Woodard. The Cambridge Encyclopedia of the World's Ancient Languages. Cambridge University Press. ISBN 0-521-56256-2. 
 9. ^ "AVESTA: YASNA: Sacred Liturgy and Gathas/Hymns of Zarathushtra". avesta.org. 
 10. ^ Lubotsky, Alexander (2010). Van Sanskriet tot Spijkerschrift: Breinbrekers uit alle talen [From Sanskrit to Cuneiform: Brain teasers from all languages] (dalam bahasa Belanda). Amsterdam University Press. hlm. 18, 69–71. ISBN 978-9089641793. Diakses tanggal 30 April 2016. 
 11. ^ Jackson, A V Williams (1892). An Avestan Grammar. hlm. xxxii. 
 12. ^ Beckwith, Christopher (2009). Empires of the Silk Road. Princeton. hlm. 368. ISBN 978-0-691-13589-2. 

Daftar pustaka sunting

 • Beekes, Robert S. P. (1988), A Grammar of Gatha-Avestan, Leiden: Brill, ISBN 90-04-08332-4 .
 • Hoffmann, Karl; Forssman, Bernhard (1996), Avestische Laut- und Flexionslehre, Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft 84, Institut fur Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck, ISBN 3-85124-652-7 .
 • Kellens, Jean (1990), "Avestan syntax", Encyclopedia Iranica, 3/sup, London: Routledge & Kegan Paul 
 • Skjærvø, Prod Oktor (2006), Old Avestan, fas.harvard.edu .
 • Skjærvø, Prod Oktor (2006), Introduction to Young Avestan, fas.harvard.edu .
 • Vaan, Michiel (2014), Introduction to Avestan (Brill Introductions to Indo-European Languages, Band 1), Brill, ISBN 978-90-04-25809-9 .