Silsilah keluarga kekaisaran Jepang

Berikut adalah silsilah keluarga dari Kekaisaran Jepang, dari Kaisar Jimmu sampai sekarang.

DEWA-DEWA SHINTO
(silsilah legenda)[1]
Izanagi[2]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izanami[3]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amaterasu[4]
 
Takamimusuhi[5]
 
Ōyamatsumi[6]
 
Watatsumi[7]
 
Susanoo[8]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amenooshihomimi[9]
 
♀ Yorozuhatahime[10]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ninigi[11]
 
 
 
Konohana Sakuyahime[12]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hohodemi (alias Hoori)[13]
 
Toyotamabime[14]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀ Mizokui[15]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
putra atau keturunan generasi ke-6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ugayafukiaezu[16]
 
 
♀ Tamayoribime[17]
 
Ōkuninushi[18]
alias Ōnamuchi[19]
alias Ōmononushi[20]
 
♀ Seyadatarahime
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEKAISARAN JEPANG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamuyamatoiwarebiko
711–585 SM

Kaisar Jimmu
660–585 SM(1)
 
 
 
 
 
♀ Isukeyorihime[21]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suizei
581–549 SM(2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annei
549–511 SM(3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Itoku
510–476 SM(4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kōshō
475–393 SM(5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kōan
392–291 SM(6)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kōrei
290–215 SM(7)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igashikome
 
 
 
 
 
Kōgen
214–158 SM(8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hikofutsuoshi no Makoto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaika
157–98 SM(9)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
putra atau cucu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sujin
97–30 SM(10)
 
 
 
Hikoimasu
 
Takenouchi no Sukune
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suinin
29 SM – 70 M(11)
 
 
 
 
Yasaka Iribiko
 
Yamashiro no Ōtsutsuki Mawaka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keikō
71–130(12)
 
 
 
 
Yasaka Iribime
 
Kanime Ikazuchi
 
Soga no Ishikawa Sukune
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Futaji Irihime
 
 
 
Yamato Takeru
 
Ioki Iribiko
 
Seimu
131–191(13)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okinaga no Sukune
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Homuda Mawaka
 
Chūai
192–200(14)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jingū
200–270
 
Soga no Machi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nakatsu Hime
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200–310
Ōjin
270–310(15)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nintoku
313–399(16)
 
 
 
 
 
 
 
Wakanuke
no Kimi
 
 
 
 
Soga no Karako
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richū
400–405(17)
 
Hanzei
406–410(18)
 
Ingyō
411–453(19)
 
Oshisaka
no Hime
 
Ohohoto
no Kimi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ichinobe-no
Oshiwa
 
 
 
 
 
Ankō
453–456(20)
 
418–479
Yūryaku
456–479(21)
 
Ohi
no Kimi
 
 
Soga no Koma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
449–487
Kenzō
484–487(23)
 
Ninken
488–498(24)
 
 
 
 
 
Seinei
480–484(22)
 
Ushi
no Kimi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
489–507
Buretsu
498–507(25)
 
 
 
 
 
 
Tashiraka
 
 
 
 
 
Keitai
507–531(26)
 
 
Soga no Iname
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tachibana
 
467–539
Senka
536–539(28)
 
 
 
 
 
 
465–536
Ankan
531–536(27)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soga no Oanenokimi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iwa-hime
 
 
 
509–571
Kimmei
539–571(29)
 
Soga no
Kitashihime
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiro Hime
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unako no Otoshi
 
538–585
Bidatsu
572–585(30)
 
554–628
Suiko
593–628(33)
 
 
Yōmei
585–587(31)
 
Anahobe no Hashihito
 
Sushun
587–592(32)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oshisako no Oe
lahir 556
 
Nukate Hime
lahir 570
 
 
 
 
 
Sakrai
 
 
Soga no Umako
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chinu no Okimi
 
 
 
 
 
 
Kibi Hime
 
 
Soga no Kuramaro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
593–641
Jomei
629–641(34)
 
 
 
 
594–661
Kōgyoku 642–645(35)
Saimei 654–661(37)
 
 
596–654
Kōtoku
645–654(36)
 
 
Soga no Murajiko
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
626–671
Tenji
661–671(38)
 
 
 
 
 
 
 
 
Fujiwara no Fuhito
 
Soga no Masako
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
648–672
Kōbun
671–672(39)
 
 
 
645–701
Jitō
686–697(41)
 
631–686
Temmu
672–686(40)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shiki
 
661–721
Gemmei
707–715(43)
 
Kusakabe
662–689
 
 
 
 
 
 
Toneri
676–735
 
Fujiwara no Fusasaki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
680–748
Genshō
715–724(44)
 
683–707
Mommu
697–707(42)
 
Fujiwara no Miyako
 
 
733–765
Junnin
758–764(47)
 
Fujiwara no Matate
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
701–756
Shōmu
724-749(45)
 
Kōmyō
 
 
 
Fujiwara no Uchimaro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Takano no Niigasa
d. 790
 
709–782
Kōnin
770–781(49)
 
Ikami
717–775
 
718–770
Kōken 749–758(46)
Shōtoku 764–770(48)
 
 
 
 
 
Fujiwara no Fuyutsugu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yamabe 737–806
Kammu
781–806(50)
 
 
 
Sakahito
754–829
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ate 774–824
Heizei
806–809(51)
 
Asahara
 
 
Kamino 786–842
Saga I
809–823(52)
 
Ōtomo 786–840
Junna
(Sai I)
823–833(53)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fujiwara no Yoshifusa
 
 
 
Minamoto no Kiyohime
 
Masara 810–850
Ninmyō
(Fukakusa I)
833–850(54)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fujiwara no Nagara
 
Fujiwara no Akirakeiko
 
Michiyasu 827–858
Montoku
850–858(55)
 
Tokiyasu 830–887
Kōkō
(Komatsu I)
884–887(58)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fujiwara no Mototsune
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fujiwara no Takaiko
 
 
 
 
Korehito 850–880
Seiwa
(Mizunoo I)
858–876(56)
 
 
 
Sadami 867–931
Uda I
887–897(59)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fujiwara no Tadasuke
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sadaakira 869–949
Yōzei I
876–884(57)
 
Fujiwara no Onshi
 
Atsuhito 885–930
Daigo I
897–930(60)
 
Atsumi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fujiwara no Morosuke
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yasuko
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fujiwara no Anshi
 
Nariakira 926–967
Murakami I
946–967(62)
 
 
Yutaakira 923–952
Suzaku I
930–946(61)
 
 
Minamoto no Masanobu
 
Fujiwara no Kaneie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fujiwara no Koretada
 
Fujiwara no Kinsue
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fujiwara no Kaishi
 
Norihira 950–1011
Reizei I
967–969(63)
 
Fujiwara no Chōshi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fujiwara no Senshi
 
Morihira 959–991
En-yū I
969–984(64)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morohada 968–1008
Kazan
984–986(65)
 
 
 
 
 
Fujiwara no Sanenari
 
Minamoto no Rinshi
 
Fujiwara no Michinaga
966–1028
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iyasada 976–1017
Sanjō I
1011–1016(67)
 
 
 
Fujiwara no Kenshi
 
 
 
 
Fujiwara no Shōshi
 
Kanehito 980–1011
Ichijō I
986–1011(66)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fujiwara no Kinnari
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sadako
 
Atsunaga 1009–1045
Suzaku II
1036–1045(69)
 
Fujiwara no Kishi
 
Atsuhira 1008–1036
Ichijō II
1016–1036(68)
 
Fujiwara no Ishi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fujiwara no Moshi
 
Takahito 1034–1073
Sanjō II
1068–1073(71)
 
Chikahito 1025–1068
Reizei II
1045–1068(70)
 
 
 
 
 
Akiko
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fujiwara no Sanesue
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sadahito 1053–1129
Shirakawa I
1073–1087(72)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fujiwara no Kinzane
 
 
 
 
 
Fujiwara no Ishi
 
Taruhito 1079–1107
Horikawa I
1087–1107(73)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fujiwara no Shōshi
 
 
 
 
 
 
 
Munehito 1103–1156
Toba I
1107–1123(74)
 
Tokudaiji Saneyoshi
 
 
 
 
 
Fujiwara no Michisue
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akihito 1119–1164
Sutoku
1123–1142(75)
 
 
 
Masahito 1127–1192
Shirakawa II
1155–1158(77)
 
 
 
Fujiwara no Kinmichi
 
 
 
 
 
 
Fujiwara no Kinmichi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norihito 1161–1181
Takakura
1168–1180(80)
 
 
 
 
 
Morihito 1143–1165
Nijō
1158–1165(78)
 
Fujiwara Masuko
1140–1201
 
Narihito 1139–1155
Konoe
1142–1155(76)
 
Fujiwara no Sanemune
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morisada
 
Tokihito 1178–1185
Antoku
1180–1185(81)
 
Takahura 1180–1239
Toba II
1185–1198(82)
 
Yorihito 1164–1176
Rokujō
1165–1168(79)
 
 
 
 
 
 
 
Saionji Kintsune
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yutahito 1212–1234
Horikawa II
1221–1232(86)
 
 
 
Tamehito 1196–1231
Tsuchimikado I
1198–1210(83)
 
 
 
 
 
Morinari 1197–1242
Juntoku
1210–1221(84)
 
Saionji Saneuji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitsuhito 1231–1242
Shijō
1232–1242(87)
 
 
 
Kunihito 1220–1272
Saga II
1242–1246(88)
 
Saionji Kitsushi
 
 
Kanenari 1218–1234
Chūkyō
1221(85)
 
 
 
 
 
Tōin Saneo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pangeran Munetaka
1242–1274
Shogun 1252–66
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tōin Inshi
 
Hisahito 1243–1304
Fukakusa II
1246–1260(89)
 
 
 
Saionji Kimiko
 
Tsunehito 1249–1305
Kameyama I
1260–1274(90)
 
 
 
Tōin Kitsushi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pangeran Koreyasu
1264–1326
Shogun 1266–89
 
Hirohito 1265–1317
Fushimi I
1287–1298(92)
 
 
 
Tōin Sueko
 
 
Reishi
 
Yohito 1267–1324
Uda II
1274–1287(91)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanehito 1288–1336
Fushimi II
1298–1301(93)
 
Tomihito 1297–1348
Hanazono I
1308–1318(95)
 
Pangeran Hisaaki
1279–1308
Shogun 1289–1308
 
Kuniharo 1285–1308
Nijō II
1301–1308(94)
 
Takaharu 1288–1339
Daigo II
1318–1339(96)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kazuhito 1313–1348
Kōgon I
1332–1334
 
Yutahito 1322–1380
Kōmyō I
1336–1348
 
Pangeran Morikuni
1301–1333
Shogun 1308–33
 
Noriyoshi 1328–1368
Murakami II
1339–1368(97)
 
Pangeran Morinaga
1308–1335
Shogun 1333–34
 
Pangeran Narinaga
1326–1338/1344
Shogun 1334–38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okihito 1334–1398
Sukō
1348–1351
 
Iyahito 1336–1374
Kōgon II
1352–1371
 
Yutanari 1343–1394
Chōkei
1368–1383(98)
 
Hironari 1347–1424
Kameyama II
1383–1392(99)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yoshihito shinnō
1351–1416
 
Ohito 1359–1393
En'yū II
1371–1382
 
Kunci:
Pretender Utara
Kaisar yang Sah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sadafusa shinnō
1372–1447
 
Motohito 1377–1433
Komatsu II
1382–1392
1392–1412(100)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mihito 1401–1428
Shōkō
1412–1428(101)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hikohito 1419–1471
Hanazono II
1428–1464(102)
 
Fushimi Sadatsune
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fusahito 1442–1500
Tsuchimikado II
1464–1500(103)
 
Fushimi Kunitaka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katsuhito 1464–1526
Kashiwabara II
1500–1526(104)
 
Fushimi Sadaatsu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomohito 1497–1557
Nara II
1526–1557(105)
 
Fushimi Kunisuke
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michihito 1517–1593
Ōgimachi
1557–1586(106)
 
Fushimi Kuninobu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pangeran Masahito
1552–1586
 
Fushimi Sadakiyo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kazuhito 1572–1617
Yōzei II
1586–1611(107)
 
Fushimi Sadayuki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kokohito 1596–1680
Mizunoo II
1611–1629(108)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okiko 1624–1696
Meishō
1629–1643(109)
 
Tsuguhito 1633–1654
Kōmyō II
1643–1654(110)
 
Nagahito 1638–1685
Sai II
1655–1663(111)
 
Satohito 1654–1732
Reigen
1663–1687(112)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kujō Sukezane
 
 
 
 
 
Masuko
 
Asahito 1675–1710
Higashiyama
1687–1709(113)
 
Yoshiko
 
Fushimi Kuninaga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kujō Yukinori
 
Naohito shinnō
1704–1753
 
Yashuhito 1702–1737
Nakamikado
1709–1735(114)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nijō Munemoto
 
 
 
 
 
 
Teruhito 1720–1750
Sakuramachi I
1735–1747(115)
 
 
 
Fujimi Sadatake
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sukehito shinnō
1733–1794
 
Toohito 1741–1762
Momozono I
1747–1762(116)
 
Toshiko 1740–1813
Sakuramachi II
1762–1771(117)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nijō Harutaka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hidehito 1758–1779
Momozono II
1771–1779(118)
 
 
 
Fushimi Kuniyori
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kajyūji Tadako
 
Morohito 1771–1840
Kōkaku
1780–1817(119)
 
Putri Yoshiko
1779–1846
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kujō Hisatada
 
 
 
Ayahito 1800–1846
Ninkō
1817–1846(120)
 
Ōgimachi Naoko
 
 
 
 
 
Fushimi Sadayuki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaisar Wanita Eishō
 
 
 
Osahito 1831–1867
Kōmei
1846–1867(121)
 
Nakayama Yoshiko
 
 
 
Fushimi Kuniye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kujō Michitaka
 
 
 
Yanagihara Naruko
 
Mutsuhito 1852–1912
Meiji
1867–1912(122)
 
Kaisar Shōken
 
Kuni Asahiko
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaisar Wanita Teimei
 
 
 
 
 
Yoshihito 1879–1926
Taishō
1912–1926(123)
 
 
 
 
 
 
 
Kuni Kuniyoshi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hirohito 1901–1989
Shōwa
1926–1989(124)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permaisuri Kōjun
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lahir 1934
Permaisuri Michiko
 
 
 
Akihito lahir 1933
Kinjo
1989–sekarang(125)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lahir 1960
Putra Mahkota Naruhito
 
lahir 1963
Putra Mahkota Masako
 
Fumihito lahir 1965
Pangeran Akishino
 
Kiko lahir 1966
Putri Akishino
 
dari 1969
Sayako Kuroda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lahir 2001
Aiko, Putri Toshi
 
lahir 1991
Putri Mako dari Akishino
 
lahir 1994
Putri Kako dari Akishino
 
lahir 2006
Pangeran Hisahito dari Akishino


Referensi sunting

Utama
Spesifik
 1. ^ Rotermund, Hartmut O., ed. (2000). "Généalogie des kami". Religions, croyances et traditions populaires du Japon (dalam bahasa French). Paris: Maisonneuve & Larose. hlm. 117. ISBN 978-87-06-81432-9. 
 2. ^ Atsushi, Kadoya (20 October 2005). "Izanagi". Encyclopedia of Shinto. Diakses tanggal 2010-09-29. 
 3. ^ Atsushi, Kadoya; Tatsuya, Yumiyama (12 March 2005). "Izanami". Encyclopedia of Shinto. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-05-19. Diakses tanggal 2010-09-29. 
 4. ^ Mizue, Mori (15 March 2006). "Amaterasu". Encyclopedia of Shinto. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-05-19. Diakses tanggal 2010-09-29. 
 5. ^ Mizue, Mori (10 May 2005). "Takamimusuhi". Encyclopedia of Shinto. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-05-19. Diakses tanggal 2010-09-29. 
 6. ^ Kaoru, Nakayama (7 May 2005). "Ōyamatsumi". Encyclopedia of Shinto. Diakses tanggal 2010-09-29. 
 7. ^ Kaoru, Nakayama (13 May 2005). "Watatsumi". Encyclopedia of Shinto. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-05-18. Diakses tanggal 2010-09-29. 
 8. ^ Atsushi, Kadoya (10 May 2005). "Susanoo". Encyclopedia of Shinto. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-05-18. Diakses tanggal 2010-09-29. 
 9. ^ Kazuhiko, Nishioka (21 April 2005). "Amenooshihomimi". Encyclopedia of Shinto. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-05-19. Diakses tanggal 2010-09-29. 
 10. ^ Mizue, Mori (13 May 2005). "Yorozuhatahime". Encyclopedia of Shinto. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-05-19. Diakses tanggal 2010-09-29. 
 11. ^ Mizue, Mori; Tatsuya, Yumiyama (6 May 2005). "Ninigi". Encyclopedia of Shinto. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-05-19. Diakses tanggal 2010-09-29. 
 12. ^ Mizue, Mori (28 April 2005). "Konohanasakuyahime". Encyclopedia of Shinto. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-01-14. Diakses tanggal 2010-09-29. 
 13. ^ Mizue, Mori (22 April 2005). "Hohodemi". Encyclopedia of Shinto. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-05-19. Diakses tanggal 2010-09-29. 
 14. ^ Mizue, Mori (10 May 2005). "Toyotamabime". Encyclopedia of Shinto. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-05-19. Diakses tanggal 2010-09-29. 
 15. ^ Kazuhiko, Nishioka (6 May 2005). "Mizokui". Encyclopedia of Shinto. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-03-21. Diakses tanggal 2010-09-29. 
 16. ^ Mizue, Mori (12 May 2005). "Ugayafukiaezu". Encyclopedia of Shinto. Diakses tanggal 2010-09-29. 
 17. ^ Mizue, Mori (10 May 2005). "Tamayoribime". Encyclopedia of Shinto. Diakses tanggal 2010-09-29. 
 18. ^ Atsushi, Kadoya; Tatsuya, Yumiyama (20 October 2005). "Ōkuninushi". Encyclopedia of Shinto. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-05-19. Diakses tanggal 2010-09-29. 
 19. ^ Atsushi, Kadoya (21 April 2005). "Ōnamuchi". Encyclopedia of Shinto. Diakses tanggal 2010-09-29. 
 20. ^ Atsushi, Kadoya (21 April 2005). "Ōmononushi". Encyclopedia of Shinto. Diakses tanggal 2010-09-29. 
 21. ^ Kazuhiko, Nishioka (26 April 2005). "Isukeyorihime". Encyclopedia of Shinto. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-03-21. Diakses tanggal 2010-09-29.