Siklus enam puluh tahunan
干支 (Ganzhi)
01
Jiǎzǐ
甲子
02
Yǐchǒu
乙丑
03
Bǐngyín
丙寅
04
Dīngmǎo
丁卯
05
Wùchén
戊辰
06
Jǐsì
己巳
07
Gēngwǔ
庚午
08
Xīnwèi
辛未
09
Rénshēn
壬申
10
Guǐyǒu
癸酉
11
Jiǎxū
甲戌
12
Yǐhài
乙亥
13
Bǐngzǐ
丙子
14
Dīngchǒu
丁丑
15
Wùyín
戊寅
16
Jǐmǎo
己卯
17
Gēngchén
庚辰
18
Xīnsì
辛巳
19
Rénwǔ
壬午
20
Guǐwèi
癸未
21
Jiǎshēn
甲申
22
Yǐyǒu
乙酉
23
Bǐngxū
丙戌
24
Dīnghài
丁亥
25
Wùzǐ
戊子
26
Jǐchǒu
己丑
27
Gēngyín
庚寅
28
Xīnmǎo
辛卯
29
Rénchén
壬辰
30
Guǐsì
癸巳
31
Jiǎwǔ
甲午
32
Yǐwèi
乙未
33
Bǐngshēn
丙申
34
Dīngyǒu
丁酉
35
Wùxū
戊戌
36
Jǐhài
己亥
37
Gēngzǐ
庚子
38
Xīnchǒu
辛丑
39
Rényín
壬寅
40
Guǐmǎo
癸卯
41
Jiǎchén
甲辰
42
Yǐsì
乙巳
43
Bǐngwǔ
丙午
44
Dīngwèi
丁未
45
Wùshēn
戊申
46
Jǐyǒu
己酉
47
Gēngxū
庚戌
48
Xīnhài
辛亥
49
Rénzǐ
壬子
50
Guǐchǒu
癸丑
51
Jiǎyín
甲寅
52
Yǐmǎo
乙卯
53
Bǐngchén
丙辰
54
Dīngsì
丁巳
55
Wùwǔ
戊午
56
Jǐwèi
己未
57
Gēngshēn
庚申
58
Xīnyǒu
辛酉
59
Rénxū
壬戌
60
Guǐhài
癸亥

Siklus enam puluh tahunan (siklus seksagesimal) atau ganzhi (Hanzi: 干支; Pinyin: gānzhī) adalah siklus kombinasi 10 batang langit (天干; tiān gān) dan 12 cabang bumi (地支; dì zhī). Satu putaran siklus terdiri dari 60 elemen perpasangan batang langit dan cabang bumi (kelipatan persekutuan terkecil dari 10 dan 12 adalah 60).

Dalam kebudayaan Tiongkok dan di negara-negara Asia yang mengenal aksara Tionghoa seperti Jepang, Korea, dan Vietnam, ganzhi dipakai kalender tradisional untuk menunjukkan tahun, bulan, hari, dan jam. Selain itu, siklus ini dipakai untuk melambangkan mata angin, sudut, dan urutan peristiwa. Kombinasi 4 pilar (; zhù) yang terdiri dari tahun, bulan, hari, jam bisa dipakai untuk meramal peruntungan dengan metode delapan karakter (八字; bā zì).

Sepuluh batang langit

sunting
No. Batang
langit
Bahasa Tionghoa
(pinyin)
Bahasa Jepang Bahasa Korea Bahasa Vietnam Yin/Yang Unsur
On'yomi Kun'yomi Alihaksara Hangul
1 jiǎ kō (こう) kinoe (木の兄) gap giáp yang kayu
2 otsu (おつ) kinoto (木の弟) eul ất yin
3 bǐng hei (へい) hinoe (火の兄) byeong bính yang api
4 dīng tei (てい) hinoto (火の弟) jeong đinh yin
5 bo () tsuchinoe (土の兄) mu mậu yang tanah
6 ki () tsuchinoto (土の弟) gi kỷ yin
7 gēng kō (こう) kanoe (金の兄) gyeong canh yang logam
8 xīn shin (しん) kanoto (金の弟) shin tân yin
9 rén jin (じん) mizunoe (水の兄) im nhâm yang air
10 guǐ ki () mizunoto (水の弟) gye quý yin

Dua belas cabang bumi

sunting
No. Cabang
bumi
Bahasa Tionghoa
(pinyin)
Bahasa Jepang Bahasa Korea Bahasa Vietnam Shio Pukul
On'yomi Kun'yomi Alihaksara Hangul
1 shi ne ja Tikus () 23.00-01.00
2 chǒu chū ushi chuk sửu Kerbau/Sapi () 01.00-03.00
3 yín in tora in dần Macan/Harimau () 03.00-05.00
4 mǎo u myo mẹo/mão Kelinci () 05.00-07.00
5 chén shin tatsu jin thìn Naga () 07.00-09.00
6 shi mi sa tỵ Ular () 09.00-11.00
7 go uma o ngọ Kuda () 11.00-13.00
8 wèi mi atau bi hitsuji mi mùi Kambing/Domba () 13.00-15.00
9 shēn shin saru shin thân Kera () 15.00-17.00
10 yǒu tori yu dậu Ayam () 17.00-19.00
11 jutsu inu sul tuất Anjing () 19.00-21.00
12 hài gai i hae hợi Babi () 21.00-23.00

Nomor urut masing-masing elemen bisa dipakai untuk mencari perpasangan batang langit dan cabang bumi. Pasangan pertama didapat dari memasangkan elemen pertama batang langit dengan elemen pertama cabang bumi (1,1) atau (甲,子). Pasangan kedua adalah elemen no. 2 batang langit dengan elemen no. 2 cabang bumi (2,2) atau (乙,丑). Begitu seterusnya hingga pasangan ke-10 (10,10) atau (癸,酉). Setelah pasangan ke-10, kesepuluh unsur batang langit habis dipasangkan semua. Pasangan ke-11 diperoleh dari memasangkan kembali elemen pertama batang langit dengan elemen no. 11 cabang bumi (1,11) atau (甲,戌). Setelah membentuk pasangan ke-12 (2,12) atau (甲,戌), kedua belas unsur cabang bumi sudah habis dipasangkan semua. Pasangan ke-13 didapat dari memasangkan unsur no. 3 dalam daftar batang langit dengan unsur no. 1 dalam daftar cabang bumi (3,1) atau (丙,子). Begitu seterusnya hingga pasangan ke-60 (pasangan terakhir dalam siklus). Bila kembali dipasangkan, pasangan pasangan ke-61 adalah (1,1) atau (甲,子) yang merupakan awal siklus baru.

Tabel siklus enam puluh tahunan

sunting
No. Pasangan batang langit-cabang bumi Bahasa Tionghoa
pinyin
Bahasa Korea Bahasa Jepang
(romaji)
Bahasa Vietnam Bahasa Indonesia
1 甲子 jiǎ-zǐ gapja 갑자 kōshi(kasshi)/kinoe-ne Giáp Tý Tikus Kayu Yang
2 乙丑 yǐ-chǒu eulchuk 을축 itchū/kinoto-ushi Ất Sửu Kerbau Kayu Yin
3 丙寅 bǐng-yín byeongin 병인 heiin/hinoe-tora Bính Dần Macan Api Yang
4 丁卯 dīng-mǎo jeongmyo 정묘 teibō/hinoto-u Đinh Mão Kelinci Api Yin
5 戊辰 wù-chén mujin 무진 boshin/tsuchinoe-tatsu Mậu Thìn Naga Tanah Yang
6 己巳 jǐ-sì gisa 기사 kishi/tsuchinoto-mi Kỷ Tỵ Ular Tanah Yin
7 庚午 gēng-wǔ gyeongo 경오 kōgo/kanoe-uma Canh Ngọ Kuda Logam Yang
8 辛未 xīn-wèi shinmi 신미 shinbi/kanoto-hitsuji Tân Mùi Kambing Logam Yin
9 壬申 rén-shēn imshin 임신 jinshin/mizunoe-saru Nhâm Thân Kera Air Yang
10 癸酉 guǐ-yǒu gyeyu 계유 kiyū/mizunoto-tori Quý Dậu Ayam Air Yin
11 甲戌 jiǎ-xū gapsul 갑술 kōjutsu/kinoe-inu Giáp Tuất Anjing Kayu Yang
12 乙亥 yǐ-hài eulhae 을해 itsugai/kinoto-i Ât Hợi Babi Kayu Yin
13 丙子 bǐng-zǐ byeongja 병자 heishi/hinoe-ne Bính Tý Tikus Api Yang
14 丁丑 dīng-chǒu jeongchuk 정축 teichū/hinoto-ushi Đinh Sửu Kerbau Api Yin
15 戊寅 wù-yín muin 무인 boin/tsuchinoe-tora Mậu Dần Macan Tanah Yang
16 己卯 jǐ-mǎo gimyo 기묘 kibō/tsuchinoto-u Kỷ Mão Kelinci Tanah Yin
17 庚辰 gēng-chén gyeongjin 경진 kōshin/kanoe-tatsu Canh Thìn Naga Logam Yang
18 辛巳 xīn-sì shinsa 신사 shinshi/kanoto-mi Tân Tỵ Ular Logam Yin
19 壬午 rén-wǔ imo 임오 jingo/mizunoe-uma Nhâm Ngọ Kuda Air Yang
20 癸未 guǐ-wèi gyemi 계미 kibi/mizunoto-hitsuji Quý Mùi Kambing Air Yin
21 甲申 jiǎ-shēn gapshin 갑신 kōshin/kinoe-saru Giáp Thân Kera Kayu Yang
22 乙酉 yǐ-yǒu eulyu 을유 itsuyū/kinoto-tori Ất Dậu Ayam Kayu Yin
23 丙戌 bǐng-xū byeongsul 병술 heijutsu/hinoe-inu Bính Tuất Anjing Api Yang
24 丁亥 dīng-hài jeonghae 정해 teigai/hinoto-i Đinh Hợi Babi Api Yin
25 戊子 wù-zǐ muja 무자 boshi/tsuchinoe-ne Mậu Tý Tikus Tanah Yang
26 己丑 jǐ-chǒu gichuk 기축 kichū/tsuchinoto-ushi Kỷ Sửu Kerbau Tanah Yin
27 庚寅 gēng-yín gyeongin 경인 kōin/kanoe-tora Canh Dần Macan Logam Yang
28 辛卯 xīn-mǎo shinmyo 신묘 shinbō/kanoto-u Tân Mão Kelinci Logam Yin
29 壬辰 rén-chén imjin 임진 jinshin/mizunoe-tatsu Nhâm Thìn Naga Air Yang
30 癸巳 guǐ-sì gyesa 계사 kishi/mizunoto-mi Quý Tỵ Ular Air Yin
31 甲午 jiǎ-wǔ gapo 갑오 kōgo/kinoe-uma Giáo Ngọ Kuda Kayu Yang
32 乙未 yǐ-wèi eulmi 을미 itsubi/kinoto-hitsuji Ất Mùi Kambing Kayu Yin
33 丙申 bǐng-shēn byeongshin 병신 heishin/hinoe-saru Bính Thân Kera Api Yang
34 丁酉 dīng-yǒu jeongyu 정유 teiyū/hinoto-tori Đinh Dậu Ayam Api Yin
35 戊戌 wù-xū musul 무술 bojutsu/tsuchinoe-inu Mậu Tuất Anjing Tanah Yang
36 己亥 jǐ-hài gihae 기해 kigai/tsuchinoto-i Kỷ Hợi Babi Tanah Yin
37 庚子 gēng-zǐ gyeongja 경자 kōshi/kanoe-ne Canh Tý Tikus Logam Yang
38 辛丑 xīn-chǒu shinchuk 신축 shinchū/kanoto-ushi Tân Sửu Kerbau Logam Yin
39 壬寅 rén-yín imin 임인 jin'in/mizunoe-tora Nhâm Dần Macan Air Yang
40 癸卯 guǐ-mǎo gyemyo 계묘 kibō/mizunoto-u Quý Mão Kelinci Air Yin
41 甲辰 jiǎ-chén gapjin 갑진 kōshin/kinoe-tatsu Giáp Thìn Naga Kayu Yang
42 乙巳 yǐ-sì eulsa 을사 itsushi/kinoto-mi Ất Tỵ Ular Kayu Yin
43 丙午 bǐng-wǔ byeongo 병오 heigo/hinoe-uma Bính Ngọ Kuda Api Yang
44 丁未 dīng-wèi jeongmi 정미 teibi/hinoto-hitsuji Đinh Mùi Kambing Api Yin
45 戊申 wù-shēn mushin 무신 boshin/tsuchinoe-saru Mậu Thân Kera Tanah Yang
46 己酉 jǐ-yǒu giyu 기유 kiyū/tsuchinoto-tori Kỷ Dậu Ayam Tanah Yin
47 庚戌 gēng-xū gyeongsul 경술 kōjutsu/kanoe-inu Canh Tuất Anjing Logam Yang
48 辛亥 xīn-hài shinhae 신해 shingai/kanoto-i Tân Hợi Babi Logam Yin
49 壬子 rén-zǐ imja 임자 jinshi/mizunoe-ne Nhâm Tý Tikus Air Yang
50 癸丑 guǐ-chǒu gyechuk 계축 kichū/mizunoto-ushi Quý Sửu Kerbau Air Yin
51 甲寅 jiǎ-yín gapin 갑인 kōin/kinoe-tora Giáp Dần Macan Kayu Yang
52 乙卯 yǐ-mǎo eulmyo 을묘 itsubō/kinoto-u Ất Mão Kelinci Kayu Yin
53 丙辰 bǐng-chén byeongjin 병진 heishin/hinoe-tatsu Bính Thìn Naga Api Yang
54 丁巳 dīng-sì jeongsa 정사 teishi/hinoto-mi Đinh Tỵ Ular Api Yin
55 戊午 wù-wǔ muo 무오 bogo/tsuchinoe-uma Mậu Ngọ Kuda Tanah Yang
56 己未 jǐ-wèi gimi 기미 kibi/tsuchinoto-hitsuji Kỷ Mùi Kambing Tanah Yin
57 庚申 gēng-shēn gyeongshin 경신 kōshin/kanoe-saru Canh Thân Kera Logam Yang
58 辛酉 xīn-yǒu shinyu 신유 shin'yū/kanoto-tori Tân Dậu Ayam Logam Yin
59 壬戌 rén-xū imsul 임술 jinjutsu/mizunoe-inu Nhâm Tuất Anjing Air Yang
60 癸亥 guǐ-hài gyehae 계해 kigai/mizunoto-i Quý Hợi Babi Air Yin

Sejarah

sunting
 
Naskah tulang ramalan di tulang belikat sapi berisi tulisan ganzhi

Orang zaman Dinasti Shang sudah mengenal aksara hanzi untuk melambangkan ganzhi. Dari naskah tulang ramalan yang ditemukan di situs arkeologi Yinxu diketahui bahwa ganzhi dipakai untuk melambangkan hari, angka, dan nomor menurut sistem seksagesimal. Pada masa Dinasti Shang, siklus ini ditulis dalam aksara hanzi sebagai 十日十二辰; shí rì shí èr chén. Dalam naskah tulang ramalan, 10 batang langit dipakai untuk melambangkan nama-nama hari.

Pada Zaman Musim Semi dan Gugur, siklus ini ditulis sebagai 十母十二子 (shí mǔ shí èr zǐ) mengikuti analogi "ibu" berada di atas dan "anak" di bawah. Pemikiran ini berasal dari filsafat elemen klasik yang menjelaskan fenomena alam menjadi 5 unsur (kayu, api, tanah, logam, air). Pada zaman Dinasti Han Timur, dua kelompok yang membentuk siklus diumpamakan sebagai batang dan cabang pohon, dan ditulis sebagai 十干十二支 shí gān shí èr zhī, disingkat ganzhi (干支).

Perhitungan tahun sering didasarkan pada catatan peristiwa luar biasa dan tahun kaisar naik tahta. Penentuan tahun berdasarkan periode orbit Jupiter merupakan usul ahli astronomi pada Zaman Negara-negara Berperang. Perhitungan tahun berdasarkan ganzhi dan posisi Jupiter baru secara luas digunakan orang sejak zaman Dinasti Han (206 SM-220). Simbol mata angin dan pembagian 1 hari menjadi 24 jam dengan memakai ganzhi juga diperkirakan mulai dipakai orang sejak zaman Dinasti Han. Walaupun sudah mulai dipakai orang sejak zaman Dinasti Qin, 12 hewan sebagai perlambang 12 cabang bumi muncul pertama kali dalam literatur pada zaman Dinasti Han Timur.

Penulisan hari

sunting

Berbeda dengan kalender Barat yang membagi satu bulan menjadi 4 minggu (7 hari dalam seminggu), orang Tiongkok kuno membagi 1 bulan menjadi 3 sepuluh harian (; xún). Hari-hari dalam 1 xun diberi nama berdasarkan urutan 10 batang langit. Naskah tulang ramalan juga sudah mengenal perhitungan hari baik/hari buruk dalam 1 xun. Penanggalan ditulis berdasarkan siklus 60 hari (2 bulan) hasil kombinasi 10 batang langit dan 12 cabang bumi, sedangkan 1 bulan sama dengan 3 xun (30 hari).

Urutan nama hari dimulai dari hari pertama yang disebut Jiazi, diikuti hari ke-2, Yichou, dan hari ke-3 Bingyin. Begitu seterusnya hingga hari Guihai (hari ke-60) namun hari ke-61 kembali menjadi hari Jiazi. Siklus ini telah berjalan selama lebih dari 3.000 tahun tanpa terpengaruh pergantian sistem kalender. Penulisan tanggal menurut ganzhi juga dipakai dalam kitab sejarah dan tahun pembuatan karya seni di negara-negara Asia Timur, termasuk Nihon Shoki di Jepang.

Penulisan bulan

sunting

Menurut tradisi sejak zaman kuno di Tiongkok, dongzhi (titik balik musim dingin) jatuh pada bulan 11 (子月; yín yuè). Bulan selanjutnya adalah bulan 12 (丑月) dan tahun baru jatuh pada bulan 1 (寅月).

Sejak zaman Dinasti Tang, 10 batang langit dari siklus ganzhi dipasangkan dengan nama-nama bulan. Nama batang langit dipasangkan dengan nama-nama bulan berdasarkan nama batang langit untuk tahun tersebut. Bulan 1 (寅月) tahun jia () dan tahun ji misalnya, disebut bǐngyín yuè (丙寅月). Bulan 1 tahun yi () dan tahun geng () disebut wùyín yuè (戊寅月), dan seterusnya seperti dalam tabel berikut.

Bulan cabang bumi Periode jieqi zhongqi Bulan kalender Tionghoa Kalender Barat Tahun jia/ji
(甲/己)
Tahun yi/geng
(乙/庚)
Tahun bing/xin
(丙/辛)
Tahun ding/ren
(丁/壬)
Tahun wu/gui
(戊/癸)
寅月 (yín yuè) lichun—jingzhe yushui 正月 (zhēng yuè) Februari 丙寅月 (bǐngyín yuè) 戊寅月 (wùyín yuè) 庚寅月 (gēngyín yuè) 壬寅月 (rényín yuè) 甲寅月 (jiǎyín yuè)
卯月 (mǎo yuè) jingzhe—qingming chunfen 二月 (èr yuè) Maret 丁卯月 (dīngmǎo yuè) 己卯月 (jǐmǎo yuè) 辛卯月 (xīnmǎo yuè) 癸卯月 (guǐmǎo yuè) 乙卯月 (yǐmǎo yuè)
辰月 (chén yuè) qingming—lixia guyu 三月 (sān yuè) April 戊辰月 (wùchén yuè) 庚辰月 (gēngchén yuè) 壬辰月 (rénchén yuè) 甲辰月 (jiǎchén yuè) 丙辰月 (bǐngchén yuè)
巳月 (sì yuè) lixia—mangzhong xiaoman 四月 (sì yuè) Mei 己巳月 (jǐsì yuè) 辛巳月(xīnsì yuè) 癸巳月 (guǐsì yuè) 乙巳月 (yǐsì yuè) 丁巳月 (dīngsì yuè)
午月 (wǔ yuè) mangzhong—xiaoshu xiazhi 五月 (wǔ yuè) Juni 庚午月 (gēngwǔ yuè) 壬午月 (rénwǔ yuè) 甲午月 (jiǎwǔ yuè) 丙午月 (bǐngwǔ yuè) 戊午月 (wùwǔ yuè)
未月 (wèi yuè) xiaoshu—liqiu dashu 六月 (liù yuè) Juli 辛未月 (xīnwèi yuè) 癸未月 (guǐwèi yuè) 乙未月 (yǐwèi yuè) 丁未月 (dīngwèi yuè) 己未月 (jǐwèi yuè)
申月 (shēn yuè) liqiu—bailu chushu 七月 (qī yuè) Agustus 壬申月 (rénshēn yuè) 甲申月 (jiǎshēn yuè) 丙申月 (bǐngshēn yuè) 戊申月 (wùshēn yuè) 庚申月 (gēngshēn yuè)
酉月 (yǒu yuè) bailu—hanlu qiufen 八月 (bā yuè) September 癸酉月 (guǐyǒu yuè) 乙酉月 (yǐyǒu yuè) 丁酉月 (dīngyǒu yuè) 己酉月 (jǐyǒu yuè) 辛酉月 (xīnyǒu yuè)
戌月 (xū yuè) hanlu—lidong shuangjiang 九月 (jiǔ yuè) Oktober 甲戌月 (jiǎxū yuè) 丙戌月 (bǐngxū yuè) 戊戌月 (wùxū yuè) 庚戌月 (gēngxū yuè) 壬戌月 (rénxū yuè)
亥月 (hài yuè) lidong—daxue xiaoxue 十月 (shí yuè) November 乙亥月 (jiǎxū yuè) 丁亥月 (dīnghài yuè) 己亥月 (jǐhài yuè) 辛亥月 (xīnhài yuè) 癸亥月 (guǐhài yuè)
子月 (zǐ yuè) daxue—xiaohan dongzhi 十一月 (shí yī yuè ) Desember 丙子月 (bǐngzǐ yuè) 戊子月 (wùzǐ yuè) 庚子月 (gēngzǐ yuè) 壬子月 (rénzǐ yuè) 甲子月 (jiǎzǐ yuè)
丑月 (chǒu zǐ) xiaohan—lichun dahan 十二月 (shí èr yuè) Januari 丁丑月 (dīngchǒu yuè) 己丑月 (jǐchǒu yuè) 辛丑月 (xīnchǒu yuè) 癸丑月 (guǐchǒu yuè) 乙丑月 (yǐchǒu yuè)

Perhitungan tahun

sunting

Di Tiongkok dan negara-negara yang memakai aksara Tionghoa, tahun ditulis dengan memakai nama zaman (年号; nían hào) berdasarkan tahun kaisar naik tahta dan siklus enam puluh tahunan. Perjalanan waktu diukur mengikuti periode orbit planet Jupiter. Dalam siklus enam puluh tahunan, tahun tidak dihitung berdasarkan tahun awal (tahun 1) dengan angka yang berkelanjutan hingga masa sekarang. Siklus dimulai kembali dari awal setelah kaisar baru naik tahta.

Perhitungan tahun berdasarkan Jupiter

sunting

Sistem ini mulai dikenal pada Zaman Negara-negara Berperang. Perhitungan tahun ditetapkan berdasarkan posisi Jupiter di bola langit karena waktu yang dibutuhkan Jupiter untuk 1 kali revolusi mengelilingi bola langit adalah 12 tahun. Jupiter bergerak melintasi garis ekuator langit bola langit yang dibagi menjadi 12 bidang dari barat ke timur. Waktu yang dibutuhkan Jupiter untuk berpindah dari satu bidang ke bidang berikutnya dihitung sebagai 1 tahun. Jupiter adalah planet yang dipakai menghitung tahun sehingga disebut juga bintang umur (歲星; suì xīng).

Perhitungan tahun berdasarkan Tai Sui

sunting

Sistem ini menamakan tahun berdasarkan posisi Tai Sui (太歲; tài suì) di bola langit. Tai Sui adalah bintang imajiner yang merupakan bayangan cermin Jupiter. Di atas bola langit yang dibagi menjadi 12 bidang, Jupiter bergerak dari barat ke timur. Namun pergerakan dari barat ke timur bertentangan dengan praktik orang masa itu (12 cabang bumi diletakkan di garis ekuator langit yang dibagi menjadi 12 bidang dari timur ke barat). Sebagai pemecahannya, garis orbit bintang imajiner Tai Sui dibuat sebagai bayangan cermin garis orbit Jupiter. Pada garis orbit Tai Sui diletakkan 12 cabang bumi dalam 12 bidang yang dilewati Tai Sui sewaktu beredar dari timur ke barat. Waktu yang dibutuhkan Tai Sui untuk berpindah dari satu bidang ke bidang berikutnya dihitung sebagai 1 tahun.

Penentuan mata angin

sunting
 
24 mata angin

Dua belas cabang bumi yang ditambah 4 elemen bagua (; gen, ; xun, ; kun, dan ; qian) dan 10 batang langit (minus elemen ; wù dan ; jǐ) dipakai untuk melambangkan 24 arah mata angin. Utara dilambangkan dengan (zǐ, tikus), selatan dengan (wǔ, kuda), timur dengan (mǎo, kelinci), dan selatan dilambangkan dengan (yǒu, ayam).

Kelima unsur yang dikandung 10 batang langit (kayu, api, tanah, logam, air) bila dijelaskan dengan filsafat lima elemen menghasilkan 5 arah mata angin (timur, selatan, tengah, barat, dan utara). Menurut filsafat lima elemen, timur adalah Kayu sehingga elemen batang langit yang memiliki unsur kayu (; jiǎ dan ; yǐ) diletakkan di timur, diikuti 6 batang langit sisanya sesuai arah jarum jam.

Perhitungan dengan kalender Barat

sunting

Tahun 1804-1923

sunting
  1804-1863 Batang langit Cabang bumi 1864-1923
Tahun (unsur) (hewan) Tahun
1 ~~ 1804 - ~~ 1805 甲 Kayu Yang 子 Tikus ~~ 1864 - ~~ 1865
2 ~~ 1805 - ~~ 1806 乙 Kayu Yin 丑 Kerbau ~~ 1865 - ~~ 1866
3 ~~ 1806 - ~~ 1807 丙 Api Yang 寅 Macan ~~ 1866 - ~~ 1867
4 ~~ 1807 - ~~ 1808 丁 Api Yin 卯 Kelinci ~~ 1867 - ~~ 1868
5 ~~ 1808 - ~~ 1809 戊 Tanah Yang 辰 Naga ~~ 1868 - ~~ 1869
6 ~~ 1809 - ~~ 1810 己 Tanah Yin 巳 Ular ~~ 1869 - ~~ 1870
7 ~~ 1810 - ~~ 1811 庚 Logam Yang 午 Kuda ~~ 1870 - ~~ 1871
8 ~~ 1811 - ~~ 1812 辛 Logam Yin 未 Kambing ~~ 1871 - ~~ 1872
9 ~~ 1812 - ~~ 1813 壬 Air Yang 申 Kera ~~ 1872 - ~~ 1873
10 ~~ 1813 - ~~ 1814 癸 Air Yin 酉 Ayam ~~ 1873 - ~~ 1874
11 ~~ 1814 - ~~ 1815 甲 Kayu Yang 戌 Anjing ~~ 1874 - ~~ 1875
12 ~~ 1815 - ~~ 1816 乙 Kayu Yin 亥 Babi ~~ 1875 - ~~ 1876
13 ~~ 1816 - ~~ 1817 丙 Api Yang 子 Tikus ~~ 1876 - ~~ 1877
14 ~~ 1817 - ~~ 1818 丁 Api Yin 丑 Kerbau ~~ 1877 - ~~ 1878
15 ~~ 1818 - ~~ 1819 戊 Tanah Yang 寅 Macan ~~ 1878 - ~~ 1879
16 ~~ 1819 - ~~ 1820 己 Tanah Yin 卯 Kelinci ~~ 1879 - ~~ 1880
17 ~~ 1820 - ~~ 1821 庚 Logam Yang 辰 Naga ~~ 1880 - ~~ 1881
18 ~~ 1821 - ~~ 1822 辛 Logam Yin 巳 Ular ~~ 1881 - ~~ 1882
19 ~~ 1822 - ~~ 1823 壬 Air Yang 午 Kuda ~~ 1882 - ~~ 1883
20 ~~ 1823 - ~~ 1824 癸 Air Yin 未 Kambing ~~ 1883 - ~~ 1884
21 ~~ 1824 - ~~ 1825 甲 Kayu Yang 申 Kera ~~ 1884 - ~~ 1885
22 ~~ 1825 - ~~ 1826 乙 Kayu Yin 酉 Ayam ~~ 1885 - ~~ 1886
23 ~~ 1826 - ~~ 1827 丙 Api Yang 戌 Anjing ~~ 1886 - ~~ 1887
24 ~~ 1827 - ~~ 1828 丁 Api Yin 亥 Babi ~~ 1887 - ~~ 1888
25 ~~ 1828 - ~~ 1829 戊 Tanah Yang 子 Tikus ~~ 1888 - ~~ 1889
26 ~~ 1829 - ~~ 1830 己 Tanah Yin 丑 Kerbau ~~ 1889 - ~~ 1890
27 ~~ 1830 - ~~ 1831 庚 Logam Yang 寅 Macan ~~ 1890 - ~~ 1891
28 ~~ 1831 - ~~ 1832 辛 Logam Yin 卯 Kelinci ~~ 1891 - ~~ 1892
29 ~~ 1832 - ~~ 1833 壬 Air Yang 辰 Naga ~~ 1892 - ~~ 1893
30 ~~ 1833 - ~~ 1834 癸 Air Yin 巳 Ular ~~ 1893 - ~~ 1894
31 ~~ 1834 - ~~ 1835 甲 Kayu Yang 午 Kuda ~~ 1894 - ~~ 1895
32 ~~ 1835 - ~~ 1836 乙 Kayu Yin 未 Kambing ~~ 1895 - ~~ 1896
33 ~~ 1836 - ~~ 1837 丙 Api Yang 申 Kera ~~ 1896 - ~~ 1897
34 ~~ 1837 - ~~ 1838 丁 Api Yin 酉 Ayam ~~ 1897 - ~~ 1898
35 ~~ 1838 - ~~ 1839 戊 Tanah Yang 戌 Anjing ~~ 1898 - ~~ 1899
36 ~~ 1839 - ~~ 1840 己 Tanah Yin 亥 Babi ~~ 1899-30 Januari 1900
37 ~~ 1840 - ~~ 1841 庚 Logam Yang 子 Tikus 31 Januari 1900-18 Februari 1901
38 ~~ 1841 - ~~ 1842 辛 Logam Yin 丑 Kerbau 19 Februari 1901-7 Februari 1902
39 ~~ 1842 - ~~ 1843 壬 Air Yang 寅 Macan 8 Februari 1902-28 Januari 1903
40 ~~ 1843 - ~~ 1844 癸 Api Yin 卯 Kelinci 29 Januari 1903-15 Februari 1904
41 ~~ 1844 - ~~ 1845 甲 Kayu Yang 辰 Naga 16 Februari 1904-3 Februari 1905
42 ~~ 1845 - ~~ 1846 乙 Kayu Yin 巳 Ular 4 Februari 1905-24 Januari 1906
43 ~~ 1846 - ~~ 1847 丙 Api Yang 午 Kuda 25 Januari 1906-12 Februari 1907
44 ~~ 1847 - ~~ 1848 丁 Api Yin 未 Kambing 13 Februari 1907-1 Februari 1908
45 ~~ 1848 - ~~ 1849 戊 Tanah Yang 申 Kera 2 Februari 1908-21 Januari 1909
46 ~~ 1849 - ~~ 1850 己 Tanah Yin 酉 Ayam 22 Januari 1909-9 Februari 1910
47 ~~ 1850 - ~~ 1851 庚 Logam Yang 戌 Anjing 10 Februari 1910-29 Januari 1911
48 ~~ 1851 - ~~ 1852 辛 Logam Yin 亥 Babi 30 Januari 1911-17 Februari 1912
49 ~~ 1852 - ~~ 1853 壬 Air Yang 子 Tikus 18 Februari 1912-5 Februari 1913
50 ~~ 1853 - ~~ 1854 癸 Air Yin 丑 Kerbau 6 Februari 1913-25 Januari 1914
51 ~~ 1854 - ~~ 1855 甲 Kayu Yang 寅 Macan 26 Januari 1914-13 Februari 1915
52 ~~ 1855 - ~~ 1856 乙 Kayu Yin 卯 Kelinci 14 Februari 1915-2 Februari 1916
53 ~~ 1856 - ~~ 1857 丙 Api Yang 辰 Naga 3 Februari 1916-22 Januari 1917
54 ~~ 1857 - ~~ 1858 丁 Api Yin 巳 Ular 23 Januari 1917-10 Februari 1918
55 ~~ 1858 - ~~ 1859 戊 Tanah Yang 午 Kuda 11 Februari 1918-31 Januari 1919
56 ~~ 1859 - ~~ 1860 己 Tanah Yin 未 Kambing 1 Februari 1919-18 Februari 1920
57 ~~ 1860 - ~~ 1861 庚 Logam Yang 申 Kera 19 Februari 1920-7 Februari 1921
58 ~~ 1861 - ~~ 1862 辛 Logam Yin 酉 Ayam 8 Februari 1921-27 Januari 1922
59 ~~ 1862 - ~~ 1863 壬 Air Yang 戌 Anjing 28 Januari 1922-15 Februari 1923
60 ~~ 1863 - ~~ 1864 癸 Air Yin 亥 Babi 16 Februari 1923-4 Februari 1924

Tahun 1924-2043

sunting
  1924-1983 Batang langit Cabang bumi 1984-2043
Tahun (unsur) (hewan) Tahun
1 5 Februari 1924-23 Januari 1925 甲 Kayu Yang 子 Tikus 2 Februari 1984-19 Februari 1985
2 24 Januari 1925-12 Februari 1926 乙 Kayu Yin 丑 Kerbau 20 Februari 1985-8 Februari 1986
3 13 Februari 1926-1 Februari 1927 丙 Api Yang 寅 Macan 9 Februari 1986-28 Januari 1987
4 2 Februari 1927-21 Januari 1928 丁 Api Yin 卯 Kelinci 29 Januari 1987-16 Februari 1988
5 22 Januari 1928-9 Februari 1929 戊 Tanah Yang 辰 Naga 17 Februari 1988-5 Februari 1989
6 10 Februari 1929-29 Januari 1930 己 Tanah Yin 巳 Ular 6 Februari 1989-26 Januari 1990
7 30 Januari 1930-16 Februari 1931 庚 Logam Yang 午 Kuda 27 Januari 1990-14 Februari 1991
8 17 Februari 1931-5 Februari 1932 辛 Logam Yin 未 Kambing 15 Februari 1991-3 Februari 1992
9 6 Februari 1932-25 Januari 1933 壬 Air Yang 申 Kera 4 Februari 1992-22 Januari 1993
10 26 Januari 1933-13 Februari 1934 癸 Air Yin 酉 Ayam 23 Januari 1993-9 Februari 1994
11 14 Februari 1934-3 Februari 1935 甲 Kayu Yang 戌 Anjing 10 Februari 1994-30 Januari 1995
12 4 Februari 1935-23 Januari 1936 乙 Kayu Yin 亥 Babi 31 Januari 1995-18 Februari 1996
13 24 Januari 1936-10 Februari 1937 丙 Api Yang 子 Tikus 19 Februari 1996-6 Februari 1997
14 11 Februari 1937-30 Januari 1938 丁 Api Yin 丑 Kerbau 7 Februari 1997-17 Januari 1998
15 31 Januari 1938-18 Februari 1939 戊 Tanah Yang 寅 Macan 28 Januari 1998-15 Februari 1999
16 19 Februari 1939-7 Februari 1940 己 Tanah Yin 卯 Kelinci 16 Februari 1999-4 Februari 2000
17 8 Februari 1940-26 Januari 1941 庚 Logam Yang 辰 Naga 5 Februari 2000-23 Januari 2001
18 27 Januari 1941-14 Februari 1942 辛 Logam Yin 巳 Ular 24 Januari 2001-11 Februari 2002
19 15 Februari 1942-3 Februari 1943 壬 Air Yang 午 Kuda 12 Februari 2002-31 Januari 2003
20 4 Februari 1943-24 Januari 1944 癸 Air Yin 未 Kambing 1 Februari 2003-21 Januari 2004
21 25 Januari 1944-11 Februari 1945 甲 Kayu Yang 申 Kera 22 Januari 2004-8 Februari 2005
22 12 Februari 1945-1 Februari 1946 乙 Kayu Yin 酉 Ayam 9 Februari 2005-28 Januari 2006
23 2 Februari 1946-21 Januari 1947 丙 Api Yang 戌 Anjing 29 Januari 2006-17 Februari 2007
24 22 Januari 1947-9 Februari 1948 丁 Api Yin 亥 Babi 18 Februari 2007-6 Februari 2008
25 10 Februari 1948-28 Januari 1949 戊 Tanah Yang 子 Tikus 7 Februari 2008-25 Januari 2009
26 29 Januari 1949-15 Februari 1950 己 Tanah Yin 丑 Kerbau 26 Januari 2009-13 Februari 2010
27 16 Februari 1950-5 Februari 1951 庚 Logam Yang 寅 Macan 14 Februari 2010-2 Februari 2011
28 6 Februari 1951-26 Januari 1952 辛 Logam Yin 卯 Kelinci 3 Februari 2011-22 Januari 2012
29 27 Januari 1952-13 Februari 1953 壬 Air Yang 辰 Naga 23 Januari 2012-9 Februari 2013
30 14 Februari 1953-2 Februari 1954 癸 Air Yin 巳 Ular 10 Februari 2013-30 Januari 2014
31 3 Februari 1954-23 Januari 1955 甲 Kayu Yang 午 Kuda 31 Januari 2014-18 Februari 2015
32 24 Januari 1955-11 Februari 1956 乙 Kayu Yin 未 Kambing 19 Februari 2015-7 Februari 2016
33 12 Februari 1956-30 Januari 1957 丙 Api Yang 申 Kera 8 Februari 2016-27 Januari 2017
34 31 Januari 1957-17 Februari 1958 丁 Api Yin 酉 Ayam 28 Januari 2017-15 Februari 2018
35 18 Februari 1958-7 Februari 1959 戊 Tanah Yang 戌 Anjing 16 Februari 2018-4 Februari 2019
36 8 Februari 1959-27 Januari 1960 己 Tanah Yin 亥 Babi 5 Februari 2019-24 Januari 2020
37 28 Januari 1960-14 Februari 1961 庚 Logam Yang 子 Tikus 25 Januari 2020-11 Februari 2021
38 15 Februari 1961-4 Februari 1962 辛 Logam Yin 丑 Kerbau 12 Februari 2021-31 Januari 2022
39 5 Februari 1962-24 Januari 1963 壬 Air Yang 寅 Macan 1 Februari 2022-21 Januari 2023
40 25 Januari 1963-12 Februari 1964 癸 Air Yin 卯 Kelinci 22 Januari 2023-9 Februari 2024
41 13 Februari 1964-1 Februari 1965 甲 Kayu Yang 辰 Naga 10 Februari 2024-28 Januari 2025
42 2 Februari 1965-20 Januari 1966 乙 Kayu Yin 巳 Ular 29 Januari 2025-16 Februari 2026
43 21 Januari 1966-8 Februari 1967 丙 Api Yang 午 Kuda 17 Februari 2026-5 Februari 2027
44 9 Februari 1967-29 Januari 1968 丁 Api Yin 未 Kambing 6 Februari 2027-25 Januari 2028
45 30 Januari 1968-16 Februari 1969 戊 Tanah Yang 申 Kera 26 Januari 2028-12 Februari 2029
46 17 Februari 1969-5 Februari 1970 己 Tanah Yin 酉 Ayam 13 Februari 2029-2 Februari 2030
47 6 Februari 1970-26 Januari 1971 庚 Logam Yang 戌 Anjing 3 Februari 2030-22 Januari 2031
48 27 Januari 1971-14 Februari 1972 辛 Logam Yin 亥 Babi 23 Januari 2031-10 Februari 2032
49 15 Februari 1972-2 Februari 1973 壬 Air Yang 子 Tikus 11 Februari 2032-30 Januari 2033
50 3 Februari 1973-23 Januari 1974 癸 Air Yin 丑 Kerbau 31 Januari 2033-18 Februari 2034
51 24 Januari 1974-10 Februari 1975 甲 Kayu Yang 寅 Macan 19 Februari 2034-7 Februari 2035
52 11 Februari 1975-30 Januari 1976 乙 Kayu Yin 卯 Kelinci 8 Februari 2035-27 Januari 2036
53 31 Januari 1976-17 Februari 1977 丙 Api Yang 辰 Naga 28 Januari 2036-14 Februari 2037
54 18 Februari 1977-6 Februari 1978 丁 Api Yin 巳 Ular 15 Februari 2037-3 Februari 2038
55 7 Februari 1978-27 Januari 1979 戊 Tanah Yang 午 Kuda 4 Februari 2038-23 Januari 2039
56 28 Januari 1979-15 Februari 1980 己 Tanah Yin 未 Kambing 24 Januari 2039-11 Februari 2040
57 16 Februari 1980-4 Februari 1981 庚 Logam Yang 申 Kera 12 Februari 2040-31 Januari 2041
58 5 Februari 1981-24 Januari 1982 辛 Logam Yin 酉 Ayam 1 Februari 2041-21 Januari 2042
59 25 Januari 1982-12 Februari 1983 壬 Air Yang 戌 Anjing 22 Januari 2042-9 Februari 2043
60 13 Februari 1983-1 Februari 1984 癸 Air Yin 亥 Babi 10 Februari 2043-29 Januari 2044

Daftar pustaka

sunting

Pranala luar

sunting