Perbedaan antara sebutan bahasa Melayu basahan dan bahasa Indonesia

Bahasa Melayu basahan (yang dipakai sehari-hari) adalah bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa lisan yang lazim dipergunakan di daerah setempat. Perbedaan yang dimaksud pada artikel ini bukanlah perbedaan kosakata antara bahasa Melayu dan bahasa Melayu di Indonesia (bahasa Indonesia), namun perbedaan cara penyebutan orang Semenanjung Malaysia dan Indonesia untuk perkataan yang sama

Seperti bahasa-bahasa lain, bahasa Melayu colloquial mempunyai banyak logat mulai dari dari Kelantan sampai dengan Betawi. Setiap logat memiliki cara pengucapannya sendiri-sendiri dan bisa dikenali dengan mudah oleh penutur ibu. Perbedaan antara bahasa Melayu basahan di Semenanjung Malaysia dan bahasa Melayu Indonesia terletak pada penyebutan suku kata terakhir akhir dan penyebutan huruf /r/.

PelafalanSunting

Pelafalan vokal /a/ di akhir kataSunting

Pada logat Semenanjung malaysia vokal /a/ dinaikan menjadi [ə] (e pepet pada kata emas). Sebagai contoh:

Perkataan Melayu tinggi yang mempunyai
huruf "a" di hujung.
Sebutan bahasa Melayu
Semenanjung Malaysia
Sebutan bahasa Melayu
Indonesia
apaapəapa
siapasiapəsiapa
manamanəmana
bendabəndəbənda

Pengguguran vokal /a/ ini disebabkan oleh pengaruh Johor-Riau yaitu piawai atau baku bagi bahasa Melayu yang digunakan oleh MABBIM. Walau bagaimanapun, sebutan sini dianggap sebagai sebutan basahan. Sebutan yang sebenarnya ialah sebutan baku.

Pelafalan vokal /u/ pada sukukata tertutup di akhir kataSunting

Jika vokal /u/ diapit oleh dua konsonan dalam suku kata akhir, pengguna bahasa Melayu Semenanjung Malaysia selalu menurunkan bunyi /u/ tersebut menjadi [o]. Sebagai contoh:

Perkataan Melayu tinggi yang mempunyai
huruf "u" dalam suku kata akhir.
Sebutan bahasa Melayu
Semenanjung Malaysia
Sebutan bahasa Melayu
Indonesia
telurtəlortəlur
gemukgəmokgəmuk
takuttakottakut
batukbatokbatuk

Pelafalan konsonan /r/ di akhir kataSunting

Logat Semenanjung Malaysia menggugurkan fonem /r/ di akhir kata.

Perkataan Melayu tinggi yang mempunyai
huruf "r" di hujung perkataan
Sebutan bahasa Melayu
Semenanjung Malaysia
Sebutan bahasa Melayu
Indonesia
kotorkoto˞kotor
hancurhanco˞hancur
ekoreko˞ekor

Pelafalan konsonan /r/ di batas akhir kataSunting

Pengguguran fonem /r/ di batas suku kata juga dilakukan pada logat semenanjung Malaysia. Pengguguran bunyi ini tidak seharusnya dilakukan oleh penutur bahasa Melayu Semenanjung Malaysia namun kadang kala bunyi /r/ disebut terlalu lemah sehingga ia terdengar seolah-olah digugurkan.

Perkataan Melayu tinggi yang mempunyai
huruf "r" di sempadan suku kata
Sebutan bahasa Melayu
Semenanjung Malaysia
Sebutan bahasa Melayu
Indonesia
pərmainanpə˞mainanpərmainan
kərtaskə˞taskərtas
tərduduktə˞dudoktərduduk

Pelafalan vokal /i/ pada sukukata tertutup di batas akhir kataSunting

Jika vokal /i/ diapit oleh dua konsonan dalam suku kata akhir, pengguna bahasa Melayu Semenanjung Malaysia selalu menurunkan bunyi /i/ tersebut menjadi [e] taling.

Perkataan Melayu tinggi yang mempunyai
huruf "r" di hujung perkataan
Sebutan bahasa Melayu
Semenanjung Malaysia
Sebutan bahasa Melayu
Indonesia
itik itekitik
cirit birit ciret biret cirit birit
piringpirengpiring

Lihat pulaSunting