Buka menu utama

Yozabad

halaman disambiguasi Wikimedia

Yozabad adalah nama orang laki-laki dalam bahasa Ibrani.

Di Alkitab dicatat sejumlah orang yang bernama Yozabad (dalam 13 ayat):

 • Yozabad bin Obed-Edom - seorang suku Lewi bani Korah, putra kedua Obed-Edom, dan salah satu penjaga pintu Bait Allah dan tempat penyimpanan pada zaman Daud (1 Tawarikh 26:4)
 • Nama beberapa pahlawan Daud (1 Tawarikh 12:4, 20)
 • Yozabad putra Somer atau Simrit, perempuan Moab; bersama Yozakar (= Zabad), anak Simeat perempuan Amon, mengadakan persepakatan membunuh Yoas (raja Yehuda) di rumah Milo yang letaknya di penurunan ke Sila (2 Raja Raja 12:20-21; 2 Tawarikh 24:26)
 • Yozabad, perwira kedua raja Yosafat yang mengepalai 180.000 orang yang bersenjata untuk berperang (2 Tawarikh 17:18).
 • Salah seorang penilik di bawah Konanya dan Simei, saudaranya itu, sesuai dengan petunjuk raja Hizkia dan Azarya, kepala rumah Allah. (2 Tawarikh 31:13)
 • Salah seorang pemimpin orang Lewi yang menyumbangkan kepada orang-orang Lewi lima ribu ekor kambing domba sebagai korban Paskah dan selain itu lima ratus ekor lembu (2 Tawarikh 35:9).
 • Yozabad bin Yesua - salah seorang pembantu imam Meremot bin Uria, yang didampingi oleh Eleazar bin Pinehas mengawai penimbangan perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan itu di dalam rumah Allah (Ezra 8:33)
 • Seorang dari bani Pasyhur: Elyoenai, Maaseya, Ismael, Netaneel, Yozabad dan Elasa (Ezra 10:22).
 • Salah seorang Lewi pada zaman Ezra (Ezra 10:23).
 • Salah seorang Lewi yang mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang pada zaman Nehemia (Nehemia 8:7-8)
 • Bersama Sabetai merupakan kepala-kepala orang-orang Lewi, yang mengawasi pekerjaan di luar rumah Allah (Nehemia 11:16).