Bubuy Bulan

Bubuy Bulan (aksara Sunda: ᮘᮥᮘᮥᮚ᮪ ᮘᮥᮜᮔ᮪) adalah sebuah lagu yang berasal dari daerah provinsi Jawa Barat.[1] Lagu ini diciptakan oleh Benny Corda.

LirikSunting

Alfabet Latin
Aksara Sunda
Aksara Cacarakan

Bubuy bulan
Bubuy bulan sangray béntang
Panon poé
Panon poé disasaté

Unggal bulan
Unggal bulan abdi téang
Unggal poé
Unggal poé ogé hadé

Situ Ciburuy
laukna hésé dipancing
Nyérédét haté
Ningali ngeplak caina

Duh éta saha
Nu ngalangkung unggal énjing
Nyérédét haté
Ningali sorot socana

ᮘᮥᮘᮥᮚ᮪ ᮘᮥᮜᮔ᮪
ᮘᮥᮘᮥᮚ᮪ ᮘᮥᮜᮔ᮪ ᮞᮀᮛᮚ᮪ ᮘᮦᮔ᮫ᮒᮀ
ᮕᮔᮧᮔ᮪ ᮕᮧᮆ
ᮕᮔᮧᮔ᮪ ᮕᮧᮆ ᮓᮤᮞᮞᮒᮦ

ᮅᮀᮌᮜ᮪ ᮘᮥᮜᮔ᮪
ᮅᮀᮌᮜ᮪ ᮘᮥᮜᮔ᮪ ᮃᮘ᮫ᮓᮤ ᮒᮦᮃᮀ
ᮅᮀᮌᮜ᮪ ᮕᮧᮆ
ᮅᮀᮌᮜ᮪ ᮕᮧᮆ ᮇᮌᮦ ᮠᮓᮦ

ᮞᮤᮒᮥ ᮎᮤᮘᮥᮛᮥᮚ᮪
ᮜᮅᮊ᮫ᮔ ᮠᮦᮞᮦ ᮓᮤᮕᮔ᮫ᮎᮤᮀ
ᮑᮦᮛᮦᮓᮦᮒ᮪ ᮠᮒᮦ
ᮔᮤᮍᮜᮤ ᮍᮨᮕ᮫ᮜᮊ᮪ ᮎᮄᮔ

ᮓᮥᮂ ᮆᮒ ᮞᮠ
ᮔᮥ ᮍᮜᮀᮊᮥᮀ ᮅᮀᮌᮜ᮪ ᮆᮔ᮫ᮏᮤᮀ
ᮑᮦᮛᮦᮓᮦᮒ᮪ ᮠᮒᮦ
ᮔᮤᮍᮜᮤ ᮞᮧᮛᮧᮒ᮪ ᮞᮧᮎᮔ

ꦧꦸꦧꦸꦪ꧀ꦧꦸꦭꦤ꧀
ꦧꦸꦧꦸꦪ꧀ꦧꦸꦭꦤ꧀ꦱꦁꦫꦪ꧀ꦧꦺꦤ꧀ꦠꦁ
ꦥꦤꦴꦤ꧀ꦥꦴꦌ
ꦥꦤꦴꦤ꧀ꦥꦴꦌꦝꦶꦱꦱꦠꦺ

ꦈꦁꦒꦭ꧀ꦧꦸꦭꦤ꧀
ꦈꦁꦒꦭ꧀ꦧꦸꦭꦤ꧀ꦲ꦳ꦧ꧀ꦝꦶꦠꦺꦄꦁ
ꦈꦁꦒꦭ꧀ꦥꦴꦌ
ꦈꦁꦒꦭ꧀ꦥꦴꦌꦎꦒꦺꦲꦝꦺ

ꦱꦶꦠꦸꦕꦶꦧꦸꦫꦸꦪ꧀
ꦭꦈꦏ꧀ꦤꦲꦺꦱꦺꦝꦶꦥꦤ꧀ꦕꦶꦁ
ꦤ꧀ꦚꦺꦫꦺꦝꦺꦠ꧀ꦲꦠꦺ
ꦤꦶꦔꦭꦶꦔꦼꦥ꧀ꦭꦏ꧀ꦕꦆꦤ

ꦝꦸꦃꦌꦠꦱꦲ
ꦤꦸꦔꦭꦁꦏꦸꦁꦈꦁꦒꦭ꧀ꦲ꦳ꦺꦤ꧀ꦗꦶꦁ
ꦤ꧀ꦚꦺꦫꦺꦝꦺꦠ꧀ꦲꦠꦺ
ꦤꦶꦔꦭꦶꦱꦴꦫꦴꦠ꧀ꦱꦴꦕꦤ

RujukanSunting

  1. ^ Bubuy Bulan (Diakses tanggal 10 November 2011)