Aws bin As-Shamit

Aws bin As-Shamit (bahasa Arab: أوس بن الصامت‎) adalah salah seorang Sahabat Nabi Muhammad Saw. Aws memeluk Islam dan dipersaudarakan dengan Martsad al-Ghanawi.[1]

BiografiSunting

Sahabat Aws bin As-Shamit bin Qais bin Ashram bin Fihr dari Bani Ghanam bin Auf termasuk suku Khazraj dan saudaranya Ubadah bin ash-Shamit.. Ia menikah dengan Khawlah binti Tsa'labah mempunyai seorang anak.[2] Dan meninggal di masa Khalifah Utsman bin 'Affan.[3].

ReferensiSunting

  1. ^ At-Thabaqat Al-Kubra oleh Ibnu Saad, أوس بن الصامت, cet. 6 tahun 2017
  2. ^ Usudul Ghabah fi Ma"rifat As-Shahabah, أوس بن الصامت, cet.6 tahun 2017
  3. ^ Al-Ishabah fi Tamyiz As-Shahabah, أوس بن الصامت, cet. 6, tahun 2017