Ali bin Hasan Abdul Hamid al-Halabi

Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid al-Yafi al-Halabi al-Atsari (lahir di Zarqa, Yordania, 18 Desember 1960; umur 59 tahun) adalah ulama dari Yordania. Ia adalah Syaikh Salafi, pengikut Atsar dan penulis banyak buku-buku Islam dan pentahqiq, Al-Yafi nisbat pada tempat asal dia (Jaffa, di barat daya Palestina). Al-Halabi nisbat dia kepada Aleppo, Suriah. Al-Urduni nisbat pada tempat keluarganya berhijrah, Yordania. Dan al-Atsari menunjukkan manhaj dia sebagai pengikut Atsar.

Dia dilahirkan di kota Zarqa, Yordania pada 29 Jumadil Tsani 1380 H. (1960 M)

Kehidupan awalSunting

Latar belakang dan awal menuntut ilmuSunting

Ayah dan kakeknya hijrah ke Yordania dari Jaffa di Palestina pada tahun 1368 H karena pada tahun 1948 terjadi perang Israel-Palestina. Mulai memuntut ilmu syar'i selama lebih dari tiga puluh tahun kepada beberapa syekh dan selanjutnya kepada Syekh Al-'Allamah Muhaddits Muhammad Nashiruddin Al-Albani dan ulama-ulama lainnya. Dia bertemu dengan Syaikh Muhammad Nasiruddin al-Albani pada akhir 1977 di Oman. Dan mempelajari buku-buku hadits dari Syekh Al-Albani pada tahun 1981 dan buku-buku lain dari bidang tersebut. Guru dia yang paling masyhur adalah ulama ahli sastra, Syaikh Al-Lughawi Abdul Wadud Az-Zarari rahimahullah dan ulama lainnya.

Dia memiliki ijazah (pengakuan) dalam bidang agama secara umum dan hadits secara khususnya, dari beberapa ulama seperti Syaikh Badi'uddin As-Sindi rahimahullah, Syaikh Muhammad Asy-Syanqithi rahimahullah dan lainnya.

KaryaSunting

Karya dia

 • Ilm Usool Al-Bid'ah
 • Diraasaat `Ilmiyyah fee Saheeh Muslim
 • Ru'yatun Waaqi'iyyah fil-Manaahij ad-Da'awiyyah
 • An-Nukat `alaa Nuzhat-in-Nadhar
 • Ahkaam ash-Shitaa fee as-Sunnah al-Mutahharah
 • Ahkaam al-`Eidayn fee as-Sunnah al-Mutahharah
 • At-Ta'aleeqaat al-Athariyyah `alal-Mandhoomah al-Bayqooniyyah Ad-Da'wah ilaa Allaah baina at-Tajammu' al-Hizbee wat-Ta'aawun ash-Shar'ee

Tahqiq dia

 • Miftaah Daar as-Sa'aadah oleh Imaam Ibn Al-Qayyim (3 jilid)
 • At-Ta'aleeqaat ar-Raddiyyah `alaa ar-Rawdat an-Nadiyyah oleh al-Albani (3 jilid)
 • Al-Baa'ithul-Hatheeth oleh Ahmad Shaakir (2 jilid)
 • Al-Hittah fi Dhikri as-Shihaah as-Sittah oleh Sideeq Hasan Khaan (1 jilid)
 • Ad-Daa wad-Dawaa oleh Ibn Al-Qayyim (1 jilid)
 • Al-Mutawaaree `alaa Abwaab Al-Bukhaaree oleh Ibn Al-Muneer (1 jilid), dan lainnya.