Utbah bin Abi Sufyan

(Dialihkan dari Utbah bin Abu Sufyan)

Utbah bin Abi Sufyan (bahasa Arab: عُتْبَة بْن أَبِي سُفيان) mendapatkan julukan Abi Walid (أَبِي وليد). Utbah merupakan anak ketiga dari pasangan Abu Sufyan dan Hindun binti Utbah dan adik dari khalifah pertama dari Kekhalifahan Umayyah yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia diangkat oleh Umar bin al-Khattab sebagai gubernur di Thaif, kemudian diangkat oleh Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur di Mesir setelah Amru bin Ash wafat. Ia menetap di sana selama setahun hingga kemudian wafat pada 44 H[1]/664 M[2] di Aleksandria.[3] Jabatan gubernurnya kemudian diteruskan oleh Uqbah bin Amir.[4][5]

Utbah bin Abi Sufyan
Gubernur Thaif
Penguasa monarkiUmar bin al-Khattab
Gubernur Mesir
Masa jabatan
664–664
Penguasa monarkiMuawiyah bin Abu Sufyan
PendahuluAmru bin Ash
PenggantiUqbah bin Amir
Informasi pribadi
Meninggal664
Aleksandria, Mesir
Suami/istri
 • Binti Abdu bin Zam'ah
 • Ummu Sa'id binti Urwah
 • Hakimah binti Ya'la bin Umayyah
Anak
 • Al-Walid
 • Abdullah
 • Ya'la
 • Abdullah
 • Muawiyah
 • Utsman
 • Utbah
 • Ubaidillah
 • Al-Hushain
 • Amr
 • Fakhitah (putri)
Orang tuaAbu Sufyan (ayah)
Hindun binti Utbah (ibu)
JulukanAbi Walid, Abu Utsman

SilsilahSunting

Utbah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib.[6] Nama panggilannya adalah Abi Walid[7] dan Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam kitab Al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah memanggilnya Abu Utsman.[3]

BiografiSunting

Utbah dilahirkan pada masa Nabi Muhammad.[7] Ia turut serta membela Utsman bin Affan saat rumahnya dikepung, lalu bersama Aisyah dalam Pertempuran Jamal dan matanya hilang pada hari itu.[8] Ia kemudian ikut serta bersama saudaranya Muawiyah dalam Pertempuran Shiffin, dan kemudian ikut menyaksikan proses Tahkim di Daumatul Jandal.[9]

KepribadianSunting

Utbah digambarkan sebagai seorang yang waras, fasih, dan agung dari kuda jantan Bani Umayyah.[2]

Abdul Malik bin Quraib Al-Ashma'i berkata bahwa orator dari kalangan Bani Umayyah adalah Utbah dan Abdul Malik bin Marwan.[8]

Istri dan anakSunting

Utbah memiliki anak yang bernama Al-Walid dan ibunya adalah Binti Abdu bin Zam'ah bin Qais bin Abdu Syams bin Abdu Wud bin Nashr bin Malik bin Hisl. Abdullah bin Utbah, ibunya adalah Ummu Sa'id binti Urwah bin Mas'ud bin Mu'tab ats-Tsaqafi dan saudara perempuan dari jalur ibunya adalah Ummul Husain dan Ramlah, dua putri Ali bin Abi Thalib. Ya'la bin Utbah, Abdullah, dan Muawiyah, ibunya adalah Hakimah binti Ya'la bin Umayyah. Fakhitah binti Utbah, yang menikah dengan Abdurrahman bin Ziyad bin Abi Sufyan dan melahirkan anak yang bernama Ubaidillah. Ubaidillah terbunuh dalam Pertempuran Maskin.[10] Anak-anak lainnya adalah Utsman bin Utbah, Utbah bin Utbah, Ubaidillah bin Utbah, Al-Hushain bin Utbah, dan Amr bin Utbah. Amr ikut serta dan terbunuh selama pemberontakan Ibnul Asy'ats. Keturunannya ada di Bashrah, dan di antaranya adalah penyair Muhammad al-Utbi.[11]

Catatan kakiSunting

Daftar pustakaSunting