Sadin Ka'bah

Sadin Ka'bah (bahasa Arab: سادن الكعبة Sadin al-Ka'bah) (Jamak: سدانة الكعبة Sadaanatu al-Ka'bah) adalah sebuah profesi yang ada sejak zaman dahulu, yang bertanggungjawab dalam kepengurusan ka'bah, mulai dari membuka-menutupnya, membersihkannya, mencucinya, memperbaiki kiswah jika ada yang rusak, mengizinkan masuk orang-orang tertentu, mengganti kiswah, memberi wangi-wangian, dan sebagainya.[1]

Kunci Ka'bah pada masa Sultan Barquq dari Mamluk Mesir

Profesi ini sudah ada sejak lebih dari 16 abad yang lalu, ketika sebelum datangnya Islam, profesi ini dikhususkan bagi cucu-cucu sulung Qushay bin Kilab bin Murrah, dan mereka merupakan keturunan anak-anak Alu asy-Syaibi (Keluarga asy-Syaibi).[2]

Daftar SadinSunting

Nomor Nama Lahir-wafat Waktu tugas Sejarah
1 Qushay bin Kilab Suku Quraisy tinggal di Mekkah
2 Abdu ad-Dar bin Qushay Anak Qushay yang paling tua
3 Utsman bin Abdu ad-Dar
4 Abdul 'Uzza bin Utsman
5 Abu Thalhah Abdullah bin Abdul 'Uzza al-'Abdari wafat 2 H 2 H Paman Aminah binti Wahb, Ibu Nabi Muhammad
6 Thalhah bin Abu Thalhah al-'Abdari wafat 2 H 2 H Wafat di Pertempuran Uhud dan belum memeluk Islam
7 Utsman bin Thalhah bin Abu Thalhah al-'Abdari 30 SH - 42 H 2-8 H Periode pertama, masih belum memeluk Islam
8 Syaibah bin Utsman al-Auqash bin Abu Thalhah 20 SH - 59 H 8-9 H Periode pertama, masih belum memeluk Islam
9 Utsman bin Thalhah bin Abu Thalhah al-'Abdari 30 SH - 42 H 9-42 H Periode kedua, sudah masuk Islam
10 Syaibah bin Utsman al-Auqash bin Abu Thalhah 20 SH - 59 H 9-42 H / 42-59 H Periode kedua, sudah masuk Islam, Ia menjadi wakil pamannya
11 Mush'ab bin Syaibah bin Utsman
12 Jubair bin Syaibah bin Utsman al-Auqash
13 Musafi' bin Abdullah al-Akbar bin Syaibah bin Utsman al-Auqash
14 Manshur bin Abdurrahman bin Thalhah bin al-Harits bin Thalhah bin Abu Thalhah wafat 137 H
15 Abdullah al-Ashghar al-A'jam bin Syaibah bin Utsman al-Auqash Periode pertama
16 Mush'ab bin Syaibah bin Jubair bin Syaibah bin Utsman al-Auqash
17 Abdullah al-Ashghar al-A'jam bin Syaibah Periode kedua
18 Musafi' bin Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Musafi' bin Abdullah bin Syaibah bin Utsman
19 Ubaidullah bin Utsman bin Ibrahim al-'Abdari
20 Abdullah bin Syu'aib bin Syaibah bin Jubair bin Syaibah bin Utsman asy-Syaibi
21 Abdul Karim bin Syu'aib bin Syaibah bin Jubair bin Syaibah bin Utsman asy-Syaibi
22 Muhammad bin Abdullah bin Utsman al-Hajabi al-'Abdari
23 Zurarah bin Mush'ab bin Syaibah bin Utsman al-Auqash asy-Syaibi
24 Abdul Aziz bin Zurarah bin Mush'ab bin Syaibah bin Utsman bin Abu Thalhah asy-Syaibi
25
26
27
28
29 Yahya bin Abdurrahman bin Barakat bin Syaibah II bin 'Abdullah bin 'Abd bin Syu'aib bin Jubair bin Syaibah I
30
31
32 Dailam I bin Muhammad bin Ibrahim bin Syaibah II bin 'Abdullah bin 'Abd bin Syu'aib bin Jubair bin Syaibah I
33 Abdurrahman bin Dailam I bin Muhammad bin Ibrahim bin Syaibah II bin 'Abdullah bin 'Abd bin Syu'aib bin Jubair
34 Ali bin Yahya bin Muhammad bin Yahya bin Ubaidah bin Hamzah bin Barakat bin Syaibah bin Abdullah bin Abd bin Syuaib 579 H
35 Muhammad bin Ismail I bin Abdurrahman bin Dailam I bin Muhammad asy-Syaibi 579 H
36 Ismail II bin Muhammad bin Ismail I bin Abdurrahman bin Dailam I asy-Syaibi
37 Ismail bin Syaibah bin Muhammad asy-Syaibi 620 H
38 Ghanim bin Mufarrij bin Muhammad bin Yahya bin Ubaidah bin Hamzah bin Barakat bin Syaibah bin Abdullah bin Abd bin Syuaib 638 H
39 Ubaid bin Mufarrij bin Muhammad bin Yahya bin Ubaidah bin Hamzah bin Barakat bin Syaibah asy-Syaibi 646 H
40 Abu Ghanim Idris bin Ghanim bin Mufarrij bin Muhammad asy-Syaibi 657 H
41 Yusuf bin Ghanim bin Mufarrij bin Muhammad asy-Syaibi 688 H
42 Majduddin Abu al-Abbas Ahmad bin Dailam II bin Muhammad bin Ismail bin Abdurrahman bin Dailam bin Muhammad 642 - 712 H
43 Ali ar-Radhi / ar-Ridha bin Buhair bin Ali bin Dailam I bin Muhammad asy-Syaibi
44 Muhammad bin Idris bin Ghanim bin Mufarrij bin Muhammad asy-Syaibi
45 Yahya bin Ali ar-Radhi bin Buhair bin Alu bin Dailam I bin Muhammad asy-Syaibi 742 H
46 Ghanim bin Yusuf bin Muhammad bin Idris bin Ghanim bin Mufarrij asy-Syaibi 743 H
47 Muhammad bin Yusuf bin Muhammad bin Idris bin Ghanim bin Mufarrij asy-Syaibi 749 H
48 Jamaluddin Muhammad bin Abi Bakr bin Nashir bin Ahmad asy-Syaibi
49 Abu al-Fadhl Muhammad bin Abi al-Mahasin Jamaluddin Yusuf bin Ahmad bin Shalih bin Abdurrahman asy-Syaibi
50 Jamaluddin Muhammad bin Abi Bakr bin Nashir bin Ahmad asy-Syaibi
51 Jamaluddin Yusuf bin Abi Rajih Muhammad bin Idris bin Ghanim bin Mufarrij asy-Syaibi
52 Muhammad bin Ghanim bin Yusuf bin Idris bin Ghanim bin Mufarrij asy-Syaibi
53 Yusuf bin Abi Rajih Muhammad bin Idris bin Ghanim bin Mufarrij asy-Syaibi
54 Nuruddin Ali bin Abi Rajih Muhammad bin Idris bin Ghanim bin Mufarrij asy-Syaibi
55 an-Nur Ali bin al-Jamal Muhammad bin Abi Bakr bin Mahmud bin Nashiruddin II bin Ali bin Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakr bin Nashiruddin I bin Yahya bin Buhair bin Ali bin Dailam I asy-Syaibi
56 Fakhruddin Abu Bakr bin Jamaluddin Muhammad bin Abi Bakr bin Mahmud bin Nashiruddin II asy-Syaibi
57 Nuruddin Ali bin Jamaluddin Muhammad bin Abi Bakr bin Mahmud bin Nashiruddin II asy-Syaibi
58 Fakhruddin Abu Bakr bin Jamaluddin Muhammad bin Abi Bakr bin Mahmud bin Nashiruddin II asy-Syaibi
59 al-Jamal Abu Rajih Muhammad bin an-Nur Ali bin Abi Rajih Muhammad bin Abi Ghanim Idris bin Ghanim bin Mufarrij
60 Ali al-'Iraqi bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Isa bin Nashiruddin II
61 779 - 837 H 827 - 837 H
62 Ali al-Iraqi 789 - 839 H 837 - 839 H
63 Yahya al-Iraqi bin Ahmad asy-Syaibi 840 - 790 H 839 - 840 H
64 al-Jamal Yusuf bin Abi Rajih al-Jamal Muhammad bin an-Nur Ali bin Muhammad bin Idris bin Ghanim bin Mufarrij 812 - 843 H
65 Umar bin al-Jamal Abi Rajih Muhammad bin Ali bin Abi Rajih Muhammad bin Idris bin Ghanim bin Mufarrij asy-Syaibi 881 - 882 H 843 - 881 H
66 Abu al-Barakat bin Yusuf bin Abi Rajih Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abi Ghanim bin Idris bin Ghanim asy-Syaibi 840 - 893 H 881 - 893 H
67 Muhammad bin Umar bin Abi Rajih Muhammad asy-Syaibi 843 H
68 ath-Thayyib bin Umar bin Abi Rajih Muhammad asy-Syaibi al-Abdari
69 Ali bin Muhammad bin Umar bin Abi Rajih Muhammad asy-Syaibi
70 Abdullah bin Umar bin Abi Rajih Muhammad asy-Syaibi al-Abdari
71 Burhanuddin Ibrahim bin Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Abi Rajih asy-Syaibi al-Abdari
72 Abu Bakr bin Muhammad bin Umar bin Abi Rajih Muhammad bin Abi al-Hasan Nuruddin Ali bin Abi Rajih
73 Abu as-Su'ud bin al-Fakhr Abi Bakr bin al-Jamal Muhammad bin Abi Hafsh as-Siraj Umar bin Abi Rajih asy-Syaibi
74 Syarafuddin Abu al-Qasim asy-Syaibi asy-Syafi'i
75 Abdul Wahid asy-Syaibi
76 Qasim bin Abi as-Si'ud asy-Syaibi
77
78 Muhammad bin Qasim bin Abi as-Su'ud asy-Syaibi
79 Abdul Wahid bin Muhammad bin Qasim bin Abi as-Su'ud asy-Syaibi
80 Abdullah bin Muhammad bin Qasim bin Abi as-Su'ud asy-Syaibi
81 Abdul Mu'thi bin Abdul Wahid bin Muhammad bin Qasim bin Abi as-Su'ud asy=Syaibi
82 Muhammad bin Abdul Mu'thi bin Abdul Wahid bin Muhammad bin Qasim bin Abi as-Su'ud asy-Syaibi
83 Abdul Qadir bin Abdul Mu'thi bin Abdul Wahid bin Muhammad bin Qasim bin Abi as-Su'ud asy-Syaibi
84 Ahmad bin Abdul Wahid bin Muhammad bin Qasim bin Abi Su'ud asy-Syaibi
85 Abdul Qadir bin Abdul Mu'thi bin Abdul Wahid bin Muhammad bin Qasim bin Abi as-Su'ud asy-Syaibi Periode Kedua
86 Muhammad bin Abdul Qadir bin Abdul Mu'thi bin Abdul Wahid bin Muhammad bin Qasim bin Abi as-Su'ud asy-Syaibi
87 Abdurrahman bin Muhammad bin Abdul Mu'thi bin Abdul Wahid bin Muhammad bin Qasim bin Abi as-Su'ud asy-Syaibi
88 Yahya bin Muhammad bin Abdul Mu'thi bin Abdul Wahid bin Muhammad bin Qasim bin Abi as-Su'ud asy-Syaibi
89 Zainal Abidin Affandi bin Muhammad bin Abdul Mu'thi bin Abdul Wahid bin Muhammad bin Qasim asy-Syaibi
90 Abdul Qadir Affandi Muhammad bin Abdul Mu'thi bin Abdul Wahid bin Muhammad bin Qasim asy-Syaibi
91 Muhammad Affandi bin Zainal Abidin bin Muhammad bin Abdul Mu'thi bin Abdul Wahid bin Muhammad bin Qasim asy-Syaibi
92 Abdul Qadir Affandi bin Muhammad bin Zainal Abidin bin Muhammad bin Abdul Mu'thi asy-Syaibi
93 Ja'far Affandi bin Muhammad bin Zainal Abidin bin Muhammad asy-Syaibi
94 Sulaiman Affandi bin Muhammad bin Zainal Abidin bin Muhammad bin Abdul Mu'thi asy-Syaibi
95 Ahmad Affandi bin Muhammad bin Zainal Abidin bin Muhammad asy-Syaibi
96 Abdullah Affandi bin Muhammad bin Zainal Abidin bin Muhammad bin Abdul Mu'thi asy-Syaibi
97 Umar Affandi bin Ja'far bin Muhammad bin Zainal Abidin bin Muhammad bin Abdul Mu'thi asy-Syaibi
98 Abdurrahman Affandi bin Abdullah bin Muhammad bin Zainal Abidin bin Muhammad bin Abdul Mu'thi bin Abdul Wahid asy-Syaibi
99 Muhammad Shalih Affandi bin Ahmad bin Muhammad bin Zainal Abidin bin Muhammad bin Abdul Mu'thi asy-Syaibi 1271 - 1335 H 1311 - 1335 H penuntut ilmu, mendapatkan sanad dari para ulama, memimpin Majelis Syuyukh pada masa Hasyimiyah
100 Abdul Qadir Affandi bin Ali II bin Muhammad VII bin Zainal Abidin asy-Syaibi 1271 -1351 H 1335 - 1351 H
101 Muhammad bin Muhammad Shalih bin Ahmad bin Muhammad bin Zainal Abidin 1292 - 1382 H 1351 - 1382 H
102 Amin Affandi bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Ali bin Muhammad VII 1325 - 1399 H 1382 - 1399 H Anggota Majelis Syura Arab Saudi
103 Taha bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Ali bin Muhammad VII bin Zainal Abidin asy-Syaibi wafat 1407 H 1399 - 1407 H
104 Ashim bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Ali bin Muhammad VII bin Zainal Abidin asy-Syaibi 1337 - 1413 H 1407 - 1413 H
105 Talhah bin Hasan bin Abdul Qadir bin Ali bin Muhammad VII bin Zainal Abidin 1430 - 1426 H 1413 - 1426 H
106 Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Ali bin Muhammad VII bin Zainal Abidin asy-Syaibi
107 Adnan Amin asy-Syaibi
108 Abdul Qadir bin Taha bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Ali bin Muhammad VII bin Zainal Abidin asy-Syaibi wafat 29 Dzulhijjah 1435 H 1 Dzulhijjah 1431 H - 29 Dzulhijjah 1435 H
109 Shalih Zainal Abidin asy-Syaibi 1 Muharram 1436 H - sekarang

ReferensiSunting