Prasasti Kamban di temukan di Dukuh pelem, desa Temon, Kecamatan Trowulan, kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Prasasti ini berangka tahun 863 Saka atau 19 Maret 941 oleh Paduka Sri Maharaja Rake Hino Sri lsanawikrama Dyah Mattunggadewa atau Mpu Sindok.


Prasasti berupa Tiga lempengan tembaga, berukuran 34 x 9,5 cm. bertulisan di kedua sisinya, kecuali lempeng pertama, dengan 5 baris tulisan. Merupakan lempeng nomor 1, 4 dan 5 dari sebuah prasasti dan salinan dari jaman Majapahit yang menggunakan bahasa Jawa Kuna

Isi Prasasti sunting

1. swasti sakawartita 863 cetramiisa. tithi. caturthi kresnapaksa. tu. pa. su . wara. wi~akha atra . sakra

2. wata . subhayoga. i ri ka diwaSa ny ajria paduka sri maharaja rake hino

3. sri isanawikrama. dyah mattiirigadewa. tinaqah rakryan mapati4 i halu. uminsor i rakryan kanuruhan kumonaken ikal

4. wanua i kamban. wanwa wargga haji sawargga. sinusuk wanua grama sima sawinaya kabeh. i[naj nugrahan t an kna riQ.-pinta pala

5. ku. lakwalakwan . misra paramiSra. niiyaka pratyaya. urutan . kicaka. tarimba. tapukan. mabika. kawung

IV a

1. gusti bapa ni wet wet. aronaron atuha si wahil. aronaron an om si merhek.

2. juru ril} sakata. kaki polo!} b uyut si goweh . amiq.tiga. SJ jugil. amil(pat. si bhonqan.

3. agurit. si cuka1. arljunatijUJ}· bapa ni ku til. .'.uru buruh. bapc; ni kbe. gusti. si lokan a

4. ronaron atuha. si iumpct arnnaron anom si panitan. juru ri nanungalan. kaki ni madhu.

5. •)l!yut. hadyan lower. amtqtiga. si bhodog. amiIJ-pat. si wani. agu rit si sadhu . a

IV b

1. iijunati.jul}. si rnaron. juru buruh. SJ woran. gusti. si wage. uronaron atuha. s1 jagul. aro

2. naron ;mom. si culil Jllrll •i1} <nasm. akiwani. buyut. hadvan ,rnhoreh. amir:1.tiga. si junka

3. _:i. n. amiJ]Pat. si samber. agurit. si banun. arijunaiftjurr. si :uwar. juru buruh. s1 je4il} .

4. ..+ gusti. hapa ni moha aron•;ron atuha s1 gam1t. aronaro;-1 anom si jiken.

5. ~ ~ar:iankana kweh nika1} rama mtinadah saI} hyan ajna :1aji. umase tan. rama ma su;~ pasek pageh. juru ri ki_1a

V a.

1. nan. smunan pasek nagch ma 10. w<;lihan yuga 1. buyut sinunan pasek pagch. ua. 10 wdihan

2. yuga '. juru ri bkcl. smunan pasek nageh. ma. JO. \• dihan. yuga l. :rn~rut. sinunan pasek pageh

3. 1na ~O wdihan. yuga ·. 1uru ri K:anta oinunan pasek oagch . ma 10. wdihan yuga. l. ouyut. sinu

4. ian pasek pageh. ma. 10 wdihan. yuga 1. juru ri lekan. smunan pase~ pageh ma. 10 wdi

5. han. yuga i. buyut. sinunan J)3Sek pageJ:i. . ma. 10 . wdih an . yuga 1.juru ri t alaga . sinu

V b

1. ii.an pasek page}).. ma. 10. w4ihan yuga. 1. buyut. sinunan pasek pageh. ma. 10. wdihan. yu

2. ga. 1. juru ri kuwu. sinuil.an pasek pagell.. ma. 10. wdihan. yuga. 1. buyut. sinunan pasek pa

3. ge}:i. ma. 10 wqihan. yuga. l. juru ri walasal).. sinuil.an pasek pageh. ma. 10. wdihan. yuga 1.

4. buyut sinuil.an. pasek pageh. ma. 10. wQ.ihan. yuga. 1. sr1 maharaja. inaturan pasek pageh

5. . sii. 1. ma. 4. rakryan mapatilt sinunan pasek pageh ma su 1. ma. 4. wdihan. juga. 1. rakryan kanu

Referensi sunting

1. Brandes-Krrom, OJO, LVI.

2. Damais. EEi, I, Y. 32, 36, YEY, III, p. 60; EEi , IV, p. 170.