Madhabar Singh Thapa

Nepali Perdana menteri
(Dialihkan dari Mathebar Thapa)

Madhabar Singh Thapa (kematian 1902) adalah Perdana Menteri Nepal dari tahun 1900 ke 1902. Dia dibunuh oleh Jang Bahadur Rana pada 1902.

Madhabar Singh Thapa