Templat:Sahabat nabi: Perbedaan revisi

60 bita ditambahkan ,  2 bulan yang lalu
Aws bin As-Shamit & Khawlah binti Tsa'labah, sambungkan. bismillah
(Ummi Hani binti Abu Thalib. menyambungkan lagi. bismillah)
(Aws bin As-Shamit & Khawlah binti Tsa'labah, sambungkan. bismillah)
 
|liststyle = hlist
|list1 =
[[Abbad bin Bisyr]]{{,}} [[Abbas bin Abdul-Muththalib]]{{,}} [[Abdullah bin Abbas]]{{,}} [[Abdullah bin Abdul-Asad]]{{,}} [[Abdullah bin Hudhafah as-Sahmi]]{{,}} [[Abdullah bin Ja'far]]{{,}} [[Abdullah bin Mas'ud]]{{,}} [[Abdullah bin Rawahah]]{{,}} [[Abdullah bin Salam]]{{,}} [[Abdullah bin Ubay]]{{,}} [[Abdullah bin Umar]]{{,}} [[Abdullah bin Ummi-Maktum]]{{,}} [[Abdullah bin Zubair]]{{,}} [[Abdurrahman bin Abi Bakar]]{{,}} [[Abdurrahman bin Auf]]{{,}} [[Abu Ayyub al-Ansari]]{{,}} [[Abu Bakar]]{{,}} [[Abu Dujana (sahabat nabi)|Abu Dujana]]{{,}} [[Abu Dzar Al-Ghifari]]{{,}} [[Abu Hudzaifah bin al-Mughirah]]{{,}} [[Abu Hurairah]]{{,}} [[Abu Lubaba bin Abd al-Mundzir]]{{,}} [[Abu Martsad al-Ghanawi]]{{,}} [[Abu Musa al-Ashari]]{{,}} [[Abu Qatadah]]{{,}} [[Abu Sufyan]]{{,}} [[Abu Sufyan bin Harits]]{{,}} [[Abu Thalhah al-Anshari]]{{,}} [[Abu Ubaidah bin al-Jarrah]]{{,}} [[Abu al-Aas bin al-Rabi']]{{,}} [[Abu al-Dardaa]]{{,}} [[Abu Hudzaifah bin Utbah]]{{,}} [[Abu Sa'id al-Khudri]]{{,}} [[Akib bin Usaid]]{{,}} [[Al-Ala'a Al-Hadrami]]{{,}} [[Al-Baraa bin Malik al-Ansari]]{{,}} [[Al-Nahdiah]]{{,}} [[Ali bin Abi Thalib]]{{,}} [[Aminah binti Wahab]]{{,}} [[Amir bin Fuhairah]]{{,}} [[Amru bin al-Jamuh]]{{,}} [[Amru bin Tsabit]]{{,}} [[Ammar bin Yasir]]{{,}} [[Amru bin Ash]]{{,}} [[An-Numan bin Muqarrin]]{{,}} [[An-Nu'man bin Malik]]{{,}} [[Anas bin Malik]]{{,}} [[Aqil bin Abu Thalib]]{{,}} [[Aws bin As-Shamit]]{{,}} [[Bashir bin Sa'ad]]{{,}} [[Bilal bin Rabah]]{{,}} [[Bilal bin al-Harits]]{{,}} [[Al-Fadhl bin al-Abbas]]{{,}} [[Fatimah binti Asad]]{{,}} [[Fatimah binti Hizam]]{{,}} [[Fayruz al-Daylami]]{{,}} [[Ghaurats bin Harits]]{{,}} [[Habibah binti Ubaidillah]]{{,}} [[Hakim bin Hazm]]{{,}} [[Halimah As-Sa'diyah]]{{,}} [[Hamzah bin Abdul-Muththalib]]{{,}} [[Hanzhalah bin Abi Amir]]{{,}} [[Zunairah al-Rumiya|Haritsah binti al-Muammil]]{{,}} [[Hatib bin Abi Baitah]]{{,}} [[Hisyam bin Al-Aas]]{{,}} [[Hudzaifah bin al-Yaman]]{{,}} [[Hujr bin Adi]]{{,}} [[Ikrimah bin Abu Jahal]]{{,}} [[Ja'far bin Abi Thalib]]{{,}} [[Julaybib]]{{,}} [[Khabbab bin al-Arat]]{{,}} [[Khadijah binti Khuwailid]]{{,}} [[Khalid bin Sa`id]]{{,}} [[Khalid bin Walid]]{{,}} [[Khawlah binti Tsa'labah]]{{,}} [[Khubaib bin Adi]]{{,}} [[Khunais bin Hudhaifa]]{{,}} [[Kumail bin Ziyad]]{{,}} [[Khuzaimah bin Tsabit]]{{,}} [[Khawlah binti Hakim]]{{,}} [[Layla binti al-Minhal]]{{,}} [[Lubabah binti al-Harith]]{{,}} [[Lubaynah]]{{,}} [[Malik bin Dinar]]{{,}} [[Malik al-Asytar]]{{,}} [[Malik bin Nuwayrah]]{{,}} [[Marwan bin al-Hakam]]{{,}} [[Miqdad bin Aswad]]{{,}} [[Mua'dz bin Jabal]]{{,}} [[Muhammad bin Abu Bakar]]{{,}} [[Muawiyah bin Abu Sufyan]]{{,}} [[Muhammad bin Maslamah]]{{,}} [[Mughirah bin Syu'bah]]{{,}} [[Mus'ab bin Umair]]{{,}} [[Nawfal bin Khuwaylid]]{{,}} [[Qatadah]]{{,}} [[Qudamah bin Mazh'un]]{{,}} [[Rab'ah bin Umayah]]{{,}} [[Rabi'ah bin Harits]]{{,}} [[Rukanah al-Mutthalibi]]{{,}} [[Sa'ad bin ar-Rabi']]{{,}} [[Sa'ad bin Abi Waqqas]]{{,}} [[Sa'ad bin Mu'adz]]{{,}} [[Sa'ad bin Ubadah|Sa'ad bin 'Ubadah]]{{,}} [[Saffiyah binti Abdul-Muththalib]]{{,}} [[Sa’id bin Al-Ash]]{{,}} [[Said bin Amir al-Jumahi]]{{,}} [[Said bin Zayd bin Amru|Said bin Zayd]]{{,}} [[Salim Maula Abi Hudzaifah]]{{,}} [[Salman al-Farisi]]{{,}} [[Shuhaib ar-Rumi]]{{,}} [[Sumayyah binti Khayyat]]{{,}} [[Syaibah bin 'Utsman]]{{,}} [[Tamim ad-Dari]]{{,}} [[Thalhah bin Ubaidillah]]{{,}} [[Thalib bin Abu Thalib]]{{,}} [[Tsuwaibah]]{{,}} [[Ubadah bin ash-Shamit]]{{,}} [[Ubadah bin Al-Khasykhasy]]{{,}} [[Ubaidah bin al-Harits]]{{,}} [[Ubay bin Ka'ab]]{{,}} [[Umamah binti Zainab]]{{,}} [[Umar bin Khattab]]{{,}} [[Ummi Hani binti Abu Thalib|Ummi Hani]]{{,}} [[Ummi Kultsum binti Ali]]{{,}} [[Ummi Kultsum binti Jarwila Khuzima]]{{,}} [[Ummi Syarik]]{{,}} [[Ummi Ubays]]{{,}} [[`Uqbah bin Amir]]{{,}} [[Urwah bin Mas'ud]]{{,}} [[Usamah bin Zaid bin Haritsah|Usamah bin Zaid]]{{,}} [[Usayd bin Hudhayr]]{{,}} [[Utbah bin Ghazwan]]{{,}} [[Utsman bin Affan]]{{,}} [[Utsman bin Mazh'un]]{{,}} [[Utsman bin Hunaif]]{{,}} [[Wahab bin Abd Manaf]]{{,}} [[Wahsyi bin Harb]]{{,}} [[Waraqah bin Naufal]]{{,}} [[Yazid bin Abu Sufyan]]{{,}} [[Zaid bin Arqam]]{{,}} [[Zaid bin Haritsah]]{{,}} [[Zaid bin Tsabit]]{{,}} [[Zainab binti Ali]]{{,}} [[Zubair bin Awwam bin Khuwailid|Zubair bin Awwam]]{{,}} [[Zunirah al-Rumiyah]]
}}{{#if:{{{Pemeluk Islam pertama|}}}|
{{Pemeluk Islam pertama}}}}{{#if:{{{SahabatPerangBadr|}}}|{{#ifeq:{{{SahabatPerangBadr}}}|quraisy|
2.143

suntingan