Zaid bin Khattab


Zaid bin Khattab atau Zaid bin al-Khattab (bahasa Arab: زيد بن الخطاب‎) Nama lengkapnya Zaid bin Khattab bin Nufail bin Abdul ‘Uzza bin Rayyah bin Abdullah bin Qirth bin Razah bin Adi bin Ka’ab bin Lu`ay bin Ghalib bin Fihr al Qurasy Al Adawy. Beliau juga dikenal dengan Abu Abdirrahman, sematan kunyah untuknya (wafat Rabi'ul Awwal 12 H) adalah Sahabat Nabi Muhammad dari golongan Muhajirin. Ia adalah kakak dari Umar bin Khatab, dan terlebih dahulu masuk Islam, ia merupakan keturunan Bani 'Adi, suku Quraisy, dari kabilah Kinanah.

Zaid bin Khattab
Zaid bin Khattab
Zaid bin Khattab
Nama dan Gelar
Nama
NamaZaid bin Khattab
Agama, Identitas, Kebangsaan
Agama Islam
Etnis (Suku bangsa)
Etnis
(Suku bangsa)
Arab, suku Quraisy, bani 'Adi
Bantuan kotak info

NasabSunting

Zaid bin al-Khatab bin Nafiel bin Abdul 'Uzza bin Rayyah bin Abdullah bin Qirth bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu`aiy bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin an-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan.

HijrahSunting

Zaid hijrah ke Madinah bersama kakaknya Umar, Ayyasy, Abu Rabi'ah, Khunais bin Hadzaqah as-Sahmi (Suami Hafshah binti Umar), Sa'id bin Zaid, 4 anak al-Bukair: Iyas, Aqil, Amir, Khalid, yang merupakan keturunan dari Bani Laits al-Kinaniyah. Ketika sampai di Madinah, ia bertemu dengan Rifa'ah bin Abdul Mundzir di Quba, dan Nabi Muhammad mempersaudarakan antara Zaid dan Ma'an bin Adi al-Anshari al-'Ajlani, keduanya mati syahid dalam Pertempuran Yamamah.

ReferensiSunting

https://islamkaffah.id/