Umar bin Abdullah bin Muhammad bin Shaleh Muqbil Hasan Alu Quaifil, nasabnya berakhir kepada kabilah Bani al-'Anbar bin Amr dari kabilah Bani Tamim. Lahir pada bulan Ramadhan tahun 1392 H.

Riwayat Pendidikan:Sunting

  • Menyelesaikan gelar B.A. pada tahun 1414 H, dari Fakultas Syariah di Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud (dahulu) yang sekarang telah menjadi Universitas Qashim. Menjadi dosen di kampus yang sama sejak tahun 1414 H.
  • Meraih gelar Master pada Jurusan Sunna Nabawiyah tahun 1421 H dengan judul tesis "Tambahan Sunan al-Arba' atas kitab shahihain pada hadits-hadits tentang puasa, komparasi, takhrij, dan studi".
  • Meraih gelar Doktor pada jurusan yang sama tahun 1427 H dengan judul disertasi "Manhaj al-Hafizh Ibnu Mandah dalam bidang hadis dan ulumul hadis, studi perbandingan". Dari Fakultas Ushuluddin, Universitas Imam Saud Riyadh dan dicetak oleh Maktabah Dar al-Manhaj.

Guru-guru:Sunting

Beliau mengambil ilmu dari beberapa masyaikh:

1. Syaikh Muhammad Uwais bin Tomas Khan dari Pakistan.

2. Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.


3. Syaikh Yahya bin Abdul Aziz al-Yahya

4. Syaikh al-'Allamah Abdul Aziz bin Baz

5. Syaikh Dr. Ibrahim bin Abdullah al-Lahim

Karya Tulis:Sunting

1. 50 Kaedah al-Qur'an tentang Akhlak Islami

2. 50 Kaedah Nabawiyah tentang Akhlak Islami