Syurahbil bin Hasanah

Syurahbil bin Hasanah (bahasa Arab: شرحبيل بن حسنة‎) [1][2] adalah seorang sahabat Nabi Muhammad dan salah satu imigran Habasyah pada saat hijrah kedua. Dia adalah salah satu pemimpin pasukan Abu Ubaidah bin al-Jarrah dan penakluk Lembah Yordan. Syurahbil juga ialah panglima tentera islam semasa Pertempuran Yamamah.[3]

~Anda boleh membuat rencana ini dengan mengembangkannya~

  1. ^ Ath-Thabaqat al-Kubra, Ibnu Sa'ad juz 4 hlm 119
  2. ^ Al-Isti'ab fi Ma'rifat al-Ashab, Al-Hafizh Ibnu Abdil Barr juz 2/hlm 255
  3. ^ Ibnu Manzhur: Mukhtashar Tarikh Dimasyq 3192/1