Nguyễn Siêu (Hán tự: 阮超, 924–967) merupakan seorang panglima perang dari Vietnam selama era Dua Belas Panglima Perang.

Dua Belas Panglima perang

Siêu adalah cucu Nguyễn Hãng, seorang jenderal asal Tiongkok. Siêu memiliki dua orang kakanda, Nguyễn Khoan dan Nguyễn Thủ Tiệp, keduanya adalah panglima perang.[1]

Siêu memegang Tay Phù Liệt (Distrik Thanh Trì modern, Hanoi), dan yang menyebut dirinya sendiri Nguyễn Hữu Công (阮右公).[2][3] Kemudian, ia dikalahkan oleh Đinh Bộ Lĩnh.

Referensi sunting

  1. ^ Nguyễn Bạt Tụy 1954: Tên người Việt Nam. - In trong: tập kỷ yếu hội Khuyến Học Việt Nam, Sài Gòn, tr49-50.
  2. ^ Việt Nam sử lược, Quyển 1, Phần 3, Chương 1
  3. ^ Đại Việt sử ký toàn thư, Peripheral Records vol. 5