Linguistik historis

Linguistik historis adalah cabang linguistik yang mempelajari perubahan bahasa. Bidang ini kadang disebut linguistik diakronis (dari bahasa Latin: dia- 'melalui' dan chronos 'waktu') sebagai lawan dari linguistik sinkronis yang mengkaji bahasa pada suatu waktu tertentu. Kajian bidang ini antara lain meliputi kajian sejarah satu bahasa (kadang disebut filologi), bagaimana dan mengapa perubahan bahasa terjadi, perubahan dengan perbandingan terhadap bahasa lain yang serumpun (linguistik komparatif), perkembangan dialek bahasa (dialektologi), serta sejarah kata (etimologi).

BibliografiSunting