Spanyol dalam Kontes Lagu Eurovision 2016 - Bahasa lain