Spanyol dalam Kontes Lagu Eurovision 2014 - Bahasa lain