Spanyol dalam Kontes Lagu Eurovision 2013 - Bahasa lain