Ladang Gandum beserta Pohon-pohon Sanobar - Bahasa lain