Komunitas Negara-Negara Sahel-Sahara - Bahasa lain