Buka menu utama

Perubahan

1.046 bita ditambahkan, 3 tahun yang lalu
correction
{{refend}}
 
== Pokok-pokok terjemahan ==
# ''Alif laamLaam raa.Raa'', Inilah pesan-pesan Al-Kitab yang (mengandung) Hikmah.   (Ayat:1)
# apakahApakah mengherankan bagi umat manusia bahwaapabila Kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di tengah-tengah mereka: "peringatkan umat manusia dan gembirakan orang-orang yang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan terhormat di sisi Tuhan mereka"., golongan yang kafir mengatakan: "sungguh (orang) iniia adalah seorang penyihir belaka".   (Ayat:2)
# sungguhSungguh Tuhan kalian ialah Yang Menciptakan langit danbeserta bumi dalamselama enam Hari, lalu bersemayam pada Singgasana ('Arsy) untuk mengatur segala urusan.; <br>tiada yang mengadakan perantaraan melainkan telah Dia yang mengizinkan.perkenan; demikian itu Allah, Tuhan kalian, maka sembahlah Dia. maka, <br>tidakkah kalian mengambil pelajaran?  hanya padaNyamenuju Dia kalian semua berpulang; sebagai sebuah janji yang sebenarnya daripada Allah, <br>Allah yang memulai penciptaan kemudian mengulanginyamengulangi yang demikian, agar Dia memberiberikan pembalasan kepada orang-orang yang beriman danserta yang memperbuat berbagai kebajikan secara adil. dansedangkan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air mendidih danserta siksamalapetaka pedih akibat kekafiran mereka.   (Ayat:3-4)
# Dialah yang menjadikanmenghadirkan matahari sebagai sebuah pelita yang menerangi danserta bulan sebagai cahaya dan DiaDialah yang menentukan bentukkeadaan-bentukkeadaan (bulan),tertentu supaya kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (bulan).waktu; tidaklahAllah Allahtidak menciptakan yang demikian melainkan berdasar Kebenaran., DiaDialah yang menjelaskan pertanda-pertanda bagiuntuk kaum yang mengetahui.,  <br>sungguh padadalam pergantian malam danserta siang, itu danjuga pada segala yang diciptakan Allah di langit danmaupun di bumi terdapat pertanda-pertanda bagiuntuk kaum yang bertaqwa.   (Ayat:5-6)
# sesungguhnyaSungguh orang-orang yang tidak menantikan pertemuan dengan Kami, merasa nyaman dengandalam kehidupan dunia serta mereka merasa tenteram terhadapnyadisana, demikian jugapula orang-orang yang melalaikan pesan-pesan Kami,  itulahmerekalah yang bertempattinggal di Neraka, disebabkan yang telah mereka usahakanperbuat sungguh<br>Bahwasanya orang-orang yang beriman danserta memperbuat berbagai kebajikan, mereka itu dibimbing oleh Tuhan mereka karena keimanan mereka, di bawah mereka dialiri sungai-sungai dalam surgaSurga kebaikan.;   doa mereka disana ialah: "Dimuliakanlah Engkau", dan salam penghormatan bagi mereka ialah: "Salam". dan penutup doa mereka ialah: "Terpujilah Allah, Tuhannya semesta alam".   (Ayat:87-10)
# danDan sekiranya Allah sesuaikan (membalas)segerakan kejahatan pada umat manusia sepertisebagaimana permintaan mereka supaya menyegerakan kebaikan, tentulah (umur)diri mereka berakhir.telah binasa; maka Kami biarkan orang-orang yang tidak menantikan pertemuan dengan Kami bergelimanganbergelimang dalam kebingungan mereka.   (Ayat:11)
# danDan apabila manusia dilanda bahaya maka dia memanggil-manggil (berseru) kepada Kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapinamun setelah Kami lenyapkan bahaya itu daripadanyadaripada dirinya, diaia pergi begitu saja, seolah-olah diaia tidak pernah memanggil-manggil Kami tentang bahaya yang pernah melandanya.melanda dirinya, demikianlah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik yang mereka lakukan.;  <br>dan sungguh telah Kami telah membinasakantumpas umat-umat sebelum kalian, ketikasewaktu mereka berlaku sewenang-wenang, padahal Utusan-Utusan mereka telah hadir kepada mereka besertadisertai keterangan-keterangan jelas,; akan tetapi mereka tidak hendakmau beriman, makasehingga Kami memberitimpakan pembalasanbalasan kepada golongan yang berdosa itu.  kemudian Kami jadikan kalian pengganti-sebagai para pengganti di muka bumi setelahsepeninggal mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kalian berlakuberperilaku.   (Ayat:12-14)
# danDan apabila dibacakan kepada mereka pesan-pesan Kami yang jelas dibacakan kepada mereka, orang-orang yang tidak menantikan pertemuan dengan Kami mengatakan: "tunjukkan Al-Quran yang lain daripada ini atau gantilah saja". katakanlahKatakanlah: "tidaklahtidak patut bagiku untuk menggantinyamengganti yang demikian dari pihakku sendiri.; aku tidak mengikut kecualiterkecuali yang diwahyukan kepadaku.; sungguh aku takut jika aku mendurhakai Tuhanku, menghadapitentang malapetaka pada harisuatu Hari yang menggemparkan" katakanlahKatakanlah: "sekiranya Allah menghendaki, tidaklah aku membacakannyatidak membacakan yang demikian kepada kalian dan Dia tidak (pula)menyampaikan yang menyampaikannyademikian kepada kalian". sungguh aku telah tinggal bersama kalian beberapa waktu sebelumnya.; tidakkah kalian memikirkannyamenyadari itu?"  <br>maka siapakah yang lebih sewenang-wenang daripadadibanding yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau mendustakan pesan-pesanNya? sungguh,dibacakan kepada merekabahwasanya golongan yang berdosa itu tidaklah menang, danbahkan mereka menyembah kepada selain Allah yang tidak dapat mendatangkan kesukaran kepada mereka danmaupun tidak (pula) mendatangkan kemanfaatanmanfaat kepadauntuk mereka, dan mereka mengatakan: "itulah sebagai perantaraan kepada kami di sisi Allah". katakanlahKatakanlah: "Apakah kalian mengabarkan kepada Allah tentang perkara yang tidak Dia ketahui baik di langit dan tidak (pula)maupun di bumi?" Dimuliakanlah Dia danserta MahaDiluhurkanlah LuhurDia dibanding yang mereka persekutukan.   (Ayat:15-18)
# umatUmat manusia dahulunya tidak lain adalah satu umat, kemudian mereka berselisih.; kalau<br>sekiranya tidaklahbukan karena didahului oleh suatu ketetapan dari Tuhanmu, tentulah telah diselesaikan (perkara) di antara mereka, tentang yang mereka perselisihkan.   (Ayat:19)
# danDan mereka mengatakan: "ada apamengapakah tidak dikirimkan kepadanyakepada (Muhammad)dirinya suatu pertanda (mukjizat) dari Tuhannya?" maka katakanlah: "sungguhbahwasanya perkara yang ghaib itu urusan Allah, maka nantikanlah, sesungguhnyabahwa aku bersama kalian termasuk golongan yang menanti.   (Ayat:20)
# Dan apabila Kami karuniakan suatu kebaikan kepada manusia sesudah keburukan menimpa mereka, tiba-tiba mereka merencanakan siasat terhadap pesan-pesan Kami; Katakanlah: "Allah lebih cepat dalam merencanakan siasat" bahwasanya para utusan Kami mencatat yang kalian tipu dayakan itu. (Ayat:21)
# Dialah Tuhan yang memungkinkan kalian menempuh (perjalanan) di darat dan di lautan. sehingga apabila kalian berada di dalam bahtera, dan itu meluncur mengangkut orang-orang yang ada di dalamnya dengan angin yang bermanfaat, ketika mereka bergembira terhadapnya, angin badai menerjang dan hantaman gelombang dari berbagai arah menimpanya, dan mereka merasa telah terancam, maka mereka berdoa kepada Allah secara tulus padaNya. : "sungguh jika Engkau menyelamatkan kami dari (bahaya) ini, pastilah kami termasuk golongan yang berterimakasih".  maka tatkala Allah telah menyelamatkan mereka, seketika mereka berlaku sewenang-wenang di muka bumi secara sembarangan (tanpa kebenaran). wahai umat manusia, sungguh kecerobohan akan menimpa diri kalian sendiri; itu hanyalah kesenangan hidup duniawi, kemudian kepada Kami kalian berpulang, lalu Kami jelaskan kepada kalian yang telah kalian usahakan.  (Ayat:22-23)
# Dialah Tuhan yang memungkinkan kalian menempuh perjalanan di darat dan di lautan sehingga apabila kalian berada di dalam suatu bahtera, dan ia meluncur mengangkut orang-orang yang ada di dalamnya disertai angin yang baik, mereka bergembira terhadapnya, seketika apabila angin badai menerjang dan hantaman gelombang dari berbagai arah menimpa dan mereka merasa telah terancam, maka mereka berdoa kepada Allah secara tulus kepadaNya : "sungguh jika Engkau selamatkan kami menghadapi ini, tentulah kami termasuk golongan yang berterimakasih"  maka tatkala Allah telah menyelamatkan mereka, seketika mereka berlaku sesuka hati di muka bumi secara sembarangan, Wahai umat manusia, sungguh kecerobohan kalian itu akan menimpa diri kalian sendiri; yang demikian hanya sebagai kesenangan hidup duniawi kemudian kepada Kami kalian berpulang, lalu Kami jelaskan kepada kalian yang telah kalian perbuat.  (Ayat:22-23)
# sungguh perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air yang Kami turunkan dari langit, lalu tumbuh subur dengan itu; tanaman-tanaman di bumi, sebagian ada yang dimakan umat manusia juga hewan ternak. hingga apabila bumi itu telah metampakkan keindahan dan dipenuhi (pula) perhiasan, dan pemilik-pemiliknya menganggap bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba ketetapan Kami terjadi di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan itu laksana tanah lapang yang diterjang (badai) seolah belum pernah tumbuh. Demikianlah Kami menjelaskan pertanda-pertanda kepada kaum yang berpikir.  (Ayat:24)
# Sungguh perumpamaan kehidupan duniawi itu serupa dengan air yang Kami turunkan dari langit, yang kemudian melalui yang demikian tanaman-tanaman di bumi tumbuh subuer; sebagian ada yang dimakan umat manusia serta hewan ternak; hingga ketika bumi itu telah menampakkan keindahan dan ketakjuban maka pemilik-pemiliknya menganggap bahwa merekalah yang memiliki yang demikian seketika ketetapan Kami terjadi di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan yang demikian serupa tanah lapang yang diterjang badai, yang seolah belum pernah ditumbuhi apapun, <br>Demikianlah Kami jelaskan pertanda-pertanda kepada kaum yang berpikir.  (Ayat:24)
# Allah mengundang ke Darussalam (Kediaman yang Damai) dan Dialah yang menuntun orang yang Dia perkenan menuju jalan yang tepat.  (Ayat:25)
# Allah mengundang ke Darussalam serta Dialah yang menuntun orang yang Dia perkenan menuju Jalan yang tepat.  (Ayat:25)
# pada hari Kami himpunkan mereka semua, kemudian Kami serukan kepada orang-orang yang mempersekutukan: "Tetaplah kalian dan sekutu-sekutu kalian di tempat kalian itu". lalu Kami pisahkan mereka lalu sekutu-sekutu mereka mengatakan: "bukanlah kami yang telah kalian sembah.  dan cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dengan kalian, bahwa kami tak berurusan (berlepas diri) tentang penyembahan kalian itu. "  di tempat itu, tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari yang telah diusahakan dan mereka berpulang kepada Allah, Pemelihara mereka yang sebenarnya dan lenyaplah dari mereka yang mereka ada-adakan.  katakanlah: "siapakah yang menghidupi kalian dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa terhadap pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang menghendaki hidup dari (sesuatu) yang mati dan yang menghendaki mati dari yang hidup dan siapakah yang memperhitungkan segala urusan?" tentulah mereka akan mengatakan: "Allah". maka katakanlah "Mengapa kalian tidak bertaqwa?"  maka itulah Allah Tuhan kalian yang sebenarnya; maka tidak ada yang berbeda terhadap Kebenaran, melainkan itu adalah penyimpangan. maka bagaimanakah kalian dipalingkan?  katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekutu kalian ada yang dapat memulai penciptaan, kemudian mengulanginya?" katakanlah: "Allah yang memulai penciptaan, kemudian Dialah yang mengulanginya; maka bagaimanakah kalian dipalingkan?"  katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekutu kalian ada yang menuntun kepada Kebenaran?" katakanlah "Allah yang menuntun menuju Kebenaran". maka Yang Menuntun kepada Kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah yang tidak bisa menuntun kecuali terlebih dahulu dituntun? mengapakah kalian? Bagaimana kalian mengambil keputusan?  dan kebanyakan mereka tidak mengikuti selain dugaan semata. sungguh dugaan itu tidak sedikitpun berpengaruh terhadap Kebenaran. sungguh Allah Yang Maha Mengetahui yang mereka lakukan.  (Ayat:28-36)
# Pada suatu Hari ketika Kami himpunkan mereka semua maka Kami serukan kepada orang-orang yang mempersekutukan: "Tetaplah kalian dengan sekutu-sekutu kalian di tempat kalian itu" lalu Kami pisahkan mereka; kemudian sekutu-sekutu mereka itu berkata: "bukan kami yang telah kalian sembah dan cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dengan kalian, bahwa kami tak berurusan tentang penyembahan kalian itu"  di tempat itu, setiap diri ditimpa pembalasan akibat yang telah mereka perbuat serta mereka berpulang kepada Allah, Pemelihara mereka yang sebenarnya dan lenyaplah yang telah mereka ada-adakan bagi diri mereka sendiri; <br>Katakanlah: "siapakah Yang menghidupi kalian melalui langit maupun bumi <br>atau siapakah Yang berkuasa terhadap pendengaran dan penglihatan, <br>serta siapakah Yang menghendaki kehidupan pada sesuatu yang mati <br>juga Yang menghendaki kematian pada sesuatu yang hidup, <br>serta siapakah Yang memperhitungkan segala perkara?" <br>tentulah mereka akan mengatakan: "Allah" maka katakanlah "mengapa kalian tidak bertaqwa?" <br>maka itulah Allah Tuhan kalian yang sebenarnya. <br>Bahwasanya tidak ada yang berbeda terhadap Kebenaran melainkan itu adalah penyimpangan, maka bagaimanakah kalian dipalingkan? <br>Katakanlah: "Apakah diantara sekutu-sekutu kalian ada yang dapat memulai penciptaan kemudian mengulangi yang demikian?" Katakanlah: "Allah yang memulai penciptaan kemudian Dialah yang mengulangi yang demikian lalu bagaimanakah kalian dipalingkan?" <br>Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekutu kalian ada yang menuntun kepada Kebenaran?" Katakanlah "Allah yang menuntun menuju Kebenaran" maka Yang Menuntun kepada Kebenaran itu lebih berhak ditaati ataukah yang tidak bisa menuntun kecuali terlebih dahulu dituntun? mengapakah kalian itu? Bagaimana kalian mengambil keputusan? <br>dan kebanyakan dari orang-orang itu tidak menuruti selain dugaan semata yang sebenarnya dugaan itu tidak sedikitpun berpengaruh terhadap Kebenaran, sungguh Allah Maha Mengetahui yang mereka lakukan.  (Ayat:28-36)
# Tidak mungkin Al-Quran ini dibuat oleh yang selain Allah; akan tetapi yang demikian menggenapi (kitab-kitab) yang terdahulu dan menjelaskan Al-Kitab yang tiada keraguan padanya, dari Tuhannya semesta alam.  atau mereka mengatakan "dia (Muhammad) yang membuat-buatnya". katakanlah: "maka cobalah datangkan sebuah surat semacam itu dan ajaklah siapapun yang dapat kalian sanggupi, yang (demikian itu) bukanlah Allah, jika kalian golongan yang benar".  yang sebenarnya, mereka itu membantah yang belum mereka ketahui secara utuh padahal belum tersampaikan kepada mereka tentang keterangannya. demikian pula orang-orang yang sebelum mereka mendustakan. maka perhatikanlah bagaimana akhir riwayat golongan yang sewenang-wenang itu.  sebagian mereka ada yang beriman terhadap yang demikian, dan sebagian lain ada (pula) yang tidak beriman tentang yang demikian. Tuhanmu yang lebih mengetahui tentang golongan yang mengacau.  (Ayat:37-40)
# Tidak mungkin Al-Quran dibuat oleh yang selain Allah; akan tetapi ini merupakan penggenapan yang terdahulu serta menjelaskan Al-Kitab yang tiada keraguan padanya, dari Tuhannya semesta alam, <br>atau mereka mengatakan "ia yang membuat-buatnya" katakanlah: "maka cobalah hadirkan sebuah surat semacam itu dan ajaklah siapapun yang kalian sanggupi, yang mereka itu bukanlah Allah, jika kalian golongan yang benar" yang sebenarnya, mereka itu membantah sesuatu yang belum mereka ketahui secara utuh padahal belum tersampaikan kepada mereka tentang penjelasannya, demikian pula orang-orang sebelum mereka mendustakan maka perhatikan bagaimana akhir riwayat golongan yang sewenang-wenang itu. <br>Sebagian mereka ada yang beriman terhadap yang demikian, sedangkan sebagian lain tidak beriman tentang yang demikian, Tuhanmu yang lebih mengetahui tentang golongan yang mengacau.  (Ayat:37-40)
# Jika mereka mendustakan kalian, maka katakanlah: "diriku, perilakuku sedangkan diri kalian, perilaku kalian. kalian berlepas terhadap yang kulakukan dan aku pun berlepas terhadap yang kalian lakukan".  dan sebagian mereka mendengarkan kepadamu, apakah kamu dapat memperdengarkan kepada orang-orang tuli itu ketika mereka tidak mengerti.  dan sebagian mereka yang memandang kepadamu, apakah kamu dapat membimbing orang-orang buta, ketika mereka tidak dapat memperhatikan.  sungguh Allah tidak memperlakukan umat manusia secara sewenang-wenang sedikitpun, akan tetapi manusia itulah yang berlaku sewenang-wenang terhadap diri mereka sendiri.  dan tentang hari (ketika) Allah menghimpunkan mereka, seolah-olah mereka tidak pernah singgah melainkan sesaat di siang hari (saat) mereka saling berkenalan. betapa celaka orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah dan tidaklah mereka terbimbing  (Ayat:41-45)
# Jika mereka mendustakan kalian, maka katakanlah: "diriku, perilakuku sedangkan diri kalian, perilaku kalian, kalian berlepas terhadap yang kulakukan dan aku pun berlepas terhadap yang kalian lakukan" <br>dan sebagian mereka mendengarkan kepadamu; apakah kamu dapat memperdengarkan kepada orang-orang tuli itu ketika mereka tidak mengerti, <br>dan sebagian mereka yang memandang kepadamu; apakah kamu dapat membimbing orang-orang buta ketika mereka tidak dapat memperhatikan, sungguh Allah tidak sedikitpun memperlakukan umat manusia secara sewenang-wenang melainkan manusia itu sendiri yang berlaku sewenang-wenang terhadap diri mereka sendiri. <br>Dan tentang suatu Hari ketika Allah menghimpunkan mereka, seolah-olah mereka tidak pernah singgah melainkan sesaat di siang hari sewaktu mereka saling berkenalan, betapa celaka orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah dan mereka itu tidak terbimbing; dan apabila Kami perlihatkan kepadamu sebagian yang telah Kami ancamkan kepada mereka, atau Kami wafatkan kamu, maka kepada Kami jua mereka berpulang; bahwasanya Allah bersaksi terhadap segala yang mereka perbuat.  (Ayat:41-46)
# mereka mengatakan: "kapankah janji itu (terjadi), jika kalian memang golongan yang benar?"  katakanlah: "aku tidak kuasa mendatangkan kesukaran dan tidak (pula) mendatangkan kemanfaatan bagi diriku sendiri, melainkan yang dikehendaki Allah". tiap-tiap umat mempunyai batas. apabila batas mereka tiba, maka mereka tidak dapat menundanya sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukannya.  katakanlah: "terangkan kepadaku, jika melanda kepada kalian; malapetakaNya di waktu malam atau di siang hari, apakah orang-orang berdosa meminta supaya itu disegerakan?"  kemudian apakah setelah hal tersebut terjadi, maka kalian mengimaninya? apakah sekarang, padahal sebelumnya kalian meminta itu disegerakan?  kemudian dikatakan kepada orang-orang yang berlaku sewenang-wenang itu: "rasakan siksaan yang kekal; kalian tidak dibalasi melainkan atas yang telah kalian usahakan".  sedangkan mereka mempertanyakan kepadamu: "Benarkah itu? " katakanlah: "Ya, demi Tuhanku, sungguh itu adalah Kebenaran dan kalian tidaklah luput".  dan sekiranya setiap orang yang berlaku sewenang-wenang itu memiliki segala yang ada di bumi ini, tentulah dia akan menebus dirinya dengan itu, dan mereka menyatakan penyesalan ketika mereka telah menyaksikan malapetaka itu. dan diselesaikan (perkara) di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dicurangi.  Ingatlah, sungguh milik Allah yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sungguh janji Allah adalah Kebenaran, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.  Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan dan padaNya kalian berpulang.  (Ayat:48-56)
# Dan kepada setiap umat terdapat seorang Utusan; maka apabila Utusan mereka hadir, perkara mereka diputuskan secara adil dan mereka tidak diperlakukan sewenang-wenang. (Ayat:47)
# wahai umat manusia, sungguh telah hadir kepada kalian sebuah pengajaran dari Tuhan kalian dan pelipur (kesesakan) yang berada dalam dada dan Bimbingan serta Kasih bagi golongan yang beriman.  katakanlah: "terhadap karunia Allah dan KasihNya, hendaklah dengan itu mereka bersuka cita. karunia Allah dan KasihNya lebih baik dibanding yang mereka kumpulkan".  (Ayat:57-58)
# Mereka mengatakan: "kapankah janji itu, jika kalian memang golongan yang benar?"  Katakanlah: "aku tidak kuasa mendatangkan kesukaran dan tidak mendatangkan kemanfaatan terhadap diriku sendiri, terkecuali yang dikehendaki Allah." <br>Setiap umat mempunyai batas waktu apabila batas waktu mereka tiba maka mereka tidak dapat menunda itu sesaatpun dan mereka tidak sanggup mempercepat itu; <br>katakanlah: "jelaskan kepadaku, apabila malapetakaNya menimpa kalian di waktu malam hari atau di siang hari, apakah orang-orang berdosa menuntut supaya itu disegerakan?" kemudian apakah setelah hal tersebut terjadi maka kalian mengimani? apakah sekarang, padahal sebelumnya kalian telah menuntut supaya disegerakan? kemudian dikatakan kepada orang-orang yang berlaku sewenang-wenang itu: "rasakan siksaan yang kekal; kalian tidak dibalas melainkan sesuai dengan yang telah kalian perbuat." sedangkan mereka mempertanyakan kepadamu: "Benarkah itu? " katakanlah: "Ya, demi Tuhanku, sungguh itu adalah Kebenaran sehingga kalian tidaklah luput" dan sekiranya setiap orang yang berlaku sewenang-wenang itu memiliki segala yang di bumi ini, tentulah ia akan menebus dirinya mempergunakan itu, dan mereka menyatakan penyesalan ketika mereka telah menyaksikan Malapetaka itu dan diselesaikan perkara mereka secara adil, sedang mereka tidak dicurangi. <br>Ingatlah, bahwasanya Milik Allah segala yang di langit maupun di bumi, Ingatlah, bahwasanya janji Allah adalah Kebenaran walaupun kebanyakan mereka tidak mengetahui. <br>Dialah Yang menghidupkan serta Yang Mematikan dan menuju Dia kalian berpulang.  (Ayat:48-56)
# katakanlah: "Terangkan kepadaku tentang penghidupan yang diberikan Allah untuk kalian, maka kalian menfatwakan (memutuskan) sebagiannya menjadi haram dan halal". katakanlah: "Apakah Allah telah mengizinkan kalian atau kalian mengada-ada melawan Allah?"  Apakah pikiran orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah ketika Hari Kebangkitan? sungguh Allah yang menyediakan karunia bagi manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak berterima kasih.  (Ayat:59-60)
# Wahai umat manusia, sungguh telah hadir kepada kalian sebuah pengajaran dari Tuhan kalian serta pelipur kesesakan dalam dada, juga sebagai Bimbingan beserta Kasih untuk golongan yang beriman; Katakanlah: "terhadap karunia Allah beserta KasihNya, hendaklah terhadap itu mereka bersuka cita; Karunia Allah beserta KasihNya lebih baik dibanding yang mereka kumpulkan".  (Ayat:57-58)
# tidaklah kalian berada dalam suatu keadaan dan tidaklah kalian membaca sebagian dari bacaan (Quran) dan tidaklah kalian mengerjakan suatu tindakan pun, melainkan Kami sebagai saksi terhadap kalian di waktu kalian sedang melakukannya. Tidak luput dari Tuhanmu biarpun sebesar zarrah di bumi ataupun di langit. Tiada yang lebih kecil dan tiada yang lebih besar, melainkan tercantum dalam kitab yang jelas.  Ingatlah, sungguh pada wali-wali Allah itu, tiada kekhawatiran terhadap mereka dan tidaklah mereka bersedih hati.  (yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka yang bertaqwa.  bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dan di Akhirat. tiada perubahan pada Ketetapan-Ketetapan Allah. yang demikian itu adalah keberhasilan yang besar.  (Ayat:61-64)
# Katakanlah: "Jelaskan kepadaku tentang penghidupan yang dikaruniakan Allah untuk kalian, maka kalian menfatwakan bahwa sebagiannya menjadi haram serta halal", Katakanlah: "Apakah Allah telah mengizinkan kalian ataukah kalian mengada-ada melawan Allah?"; Apakah pikiran orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah ketika Hari Kebangkitan? sungguh Allah yang menyediakan karunia untuk manusia akan tetapi kebanyakan mereka tidak berterimakasih.  (Ayat:59-60)
# Janganlah perkataan mereka menggelisahkanmu. sungguh kekuasaan itu seluruhnya adalah milik Allah. Dialah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.  (Ayat:65)
# Tidaklah kalian berada dalam suatu keadaan dan kalian tidak membaca sebagian Bacaan dan kalian tidak mengerjakan suatu tindakan pun, melainkan Kami yang menjadi saksi terhadap kalian di waktu kalian sedang melakukan yang demikian; Tuhanmu tiada lengah biar pun terhadap perkara sebesar zarrah di bumi ataupun di langit; tak ada yang lebih kecil dan tak ada yang lebih besar, melainkan tercantum dalam suatu Kitab yang jelas. <br>Ingatlah, bahwasanya pada wali-wali Allah itu, tiada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati; orang-orang yang beriman maupun mereka yang bertaqwa, untuk mereka ada berita gembira dalam kehidupan dunia dan di Akhirat, tiada perubahan pada Ketetapan-Ketetapan Allah; yang demikian itu adalah keberhasilan yang besar.  (Ayat:61-64)
# Ingatlah, sesungguhnya milik Allah segala yang di langit dan yang ada di bumi. dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah, mereka itu tidak lain mengikuti dugaan belaka, dan mereka hanyalah berprasangka.  (Ayat:66)
# Janganlah perkataan mereka menggelisahkan dirimu, bahwasanya Kuasa itu sepenuhnya Milik Allah, Dialah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.  (Ayat:65)
# mereka mengatakan: "Allah beranak". Dimuliakanlah Allah; Dialah Yang Maha Kaya; milikNya yang ada di langit dan yang di bumi. tidaklah kalian mempunyai jaminan (Kebenaran) tentang ini. pantaskah kalian mengatakan tentang Allah yang tidak kalian ketahui?  katakanlah: "sungguh orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah tidaklah menang".  kesenangan di dunia, kemudian kepada Kami mereka berpulang, kemudian Kami timpakan kepada mereka siksa yang menyakitkan, disebabkan kekafiran mereka.  (Ayat:68-70)
# Ingatlah, bahwasanya Milik Allah segala yang di langit maupun di bumi <br>sedangkan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah, mereka itu tidak lain menuruti dugaan belaka serta mereka hanyalah berprasangka.  (Ayat:66)
# dan bacakan kepada mereka riwayat Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya: "wahai kaumku, jika terasa berat bagi kalian terhadap keberadaanku dan peringatan-peringatanku tentang pesan-pesan Allah, maka kepada Allah aku menaruh kepercayaan, karena itu tegaskan keputusan kalian dan sekutu-sekutu kalian. kemudian janganlah keputusan kalian itu dirahasiakan, lakukanlah terhadap diriku, dan jangan menunda-nunda itu terhadapku.  jika kalian berpaling, aku tidak menuntut upah sedikitpun dari kalian. Upahku tidak lain dari Allah belaka, dan aku diperintah agar aku termasuk golongan yang berserah diri".  lalu mereka mendustakan Nuh, maka Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dalam bahtera, dan Kami jadikan mereka itu para pengganti dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan pesan-pesan Kami. maka perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang diperingatkan itu.  Kemudian sesudah Nuh, Kami utus beberapa Utusan kepada kaum mereka, maka para Utusan itu datang kepada mereka beserta keterangan-keterangan jelas, tetapi mereka tidak beriman karena mereka dahulu telah mendustakannya. demikianlah Kami mengunci kalbu golongan yang melampaui batas.  (Ayat:71-74)
# Mereka mengatakan: "Allah beranak" Dimuliakanlah Allah; Dialah Yang Maha Kaya; MilikNya segala yang ada di langit maupun di bumi, kalian itu mempunyai jaminan tentang perkara itu; pantaskah kalian mengatakan terhadap Allah yang tidak kalian ketahui? Katakanlah: "bahwasanya orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah tidaklah berhasil", dengan kesenangan di dunia, yang kemudian menuju Kami mereka berpulang, sehingga Kami timpakan kepada mereka tentang malapetaka yang menyakitkan disebabkan kekafiran mereka.  (Ayat:68-70)
# Kemudian sesudah para Utusan itu, Kami utus Musa dan Harun menghadap Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya, beserta pertanda-pertanda Kami, maka mereka menyombongkan diri dan mereka memang kaum yang berdosa.  dan tatkala telah hadir kepada mereka Kebenaran dari sisi Kami, mereka mengatakan: "sungguh ini adalah sihir belaka".  Musa berkata: "Apakah kalian mengatakan terhadap Kebenaran itu ketika ia datang kepada kalian, sihirkah ini?" padahal para penyihir itu tidaklah menang".mereka mengatakan: "Apakah kalian menghadap kepada kami untuk memalingkan kami dari yang kami dapati telah diterapkan oleh para leluhur kami, dan supaya kalian berdua berkedudukan kuat di bumi? kami takkan mengimani kalian berdua".  Fir'aun berkata: "hadirkan kepadaku segala penyihir hebat!"  maka tatkala para penyihir itu datang, Musa berkata kepada mereka: "lemparkan yang hendak kalian lemparkan".  maka setelah mereka melemparkan, Musa berkata: "Apa yang kalian lakukan itu, itulah sihir, sungguh Allah yang akan mengungkapkan kesia-siaan itu" sungguh Allah tak berkenan (terhadap) usaha golongan yang mengacau.  dan Allah akan membuktikan Kebenaran dengan ketetapanNya, walaupun orang-orang berdosa membencinya.maka tiada yang beriman kepada Musa, melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya dalam keadaan khawatir bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. sungguh Fir'aun itu berlaku sewenang-wenang di bumi dan sungguh dia termasuk golongan yang keterlaluan.  Musa berkata: "wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka taruhlah kepercayaan kepadaNya saja, jika kalian memang golongan yang berserah diri".  lalu mereka berkata: "Kepada Allah kami menaruh kepercayaan! Ya Tuhan kami; janganlah Engkau jadikan kami sasaran ujian (fitnah) bagi kaum yang berlaku sewenang-wenang itu,  dan selamatkanlah kami dengan KasihMu menghadapi kaum yang kafir".  dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: " dirikanlah beberapa rumah di Mesir sebagai tempat tinggal bagi kaum kalian dan jadikanlah rumah-rumah kalian itu tempat berdoa, dan dirikanlah shalat serta gembirakanlah golongan yang beriman". Musa berkata: "Ya Tuhan kami, sungguh Engkau telah memberikan Fir'aun dan pemuka-pemukanya kemewahan dan harta benda dalam kehidupan dunia, Ya Tuhan Kami, sehingga mereka menyesatkan dari jalanMu. Ya Tuhan kami, renggutlah harta benda mereka, dan keraskan kalbu mereka, supaya mereka tidak beriman hingga mereka merasakan siksa pedih".  Dia berfirman: "sungguh telah diperkenankan permohonan kalian berdua, sebab itu tetaplah kalian berdua pada jalan lurus dan janganlah kalian mengikuti jalan (cara) orang-orang yang tidak mengetahui".  (Ayat:76-89)  
# Dan bacakan riwayat Nuh kepada mereka, di waktu ia berkata kepada kaumnya: "wahai kaumku, jika terasa berat bagi kalian terhadap keberadaanku maupun peringatan-peringatanku tentang pesan-pesan Allah, oleh karena kepada Allah aku menaruh kepercayaan; maka tegaskan keputusan kalian beserta sekutu-sekutu kalian, kemudian janganlah keputusan kalian itu dirahasiakan, lakukan terhadap diriku, dan jangan menunda-nunda itu terhadapku; jika kalian berpaling, aku tidak menuntut upah sedikitpun dari kalian; upahku tidak lain dari Allah belaka, dan aku diperintah supaya aku termasuk golongan yang berserah diri" <br>lalu mereka mendustakan Nuh, maka Kami selamatkan ia beserta orang-orang yang menyertainya di dalam bahtera, dan Kami jadikan mereka itu generasi pengganti supaya Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan pesan-pesan Kami maka perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang diperingatkan itu, <br>maka sesudah Nuh, Kami utus beberapa Utusan menghadap kaum mereka; para Utusan itu hadir kepada mereka beserta keterangan-keterangan jelas, akan tetapi mereka tidak beriman sebab sebelumnya mereka telah mendustakan yang demikian; demikianlah Kami mengeraskan kalbu golongan yang keterlaluan.  (Ayat:71-74)
# dan Kami memungkinkan Bani Israel menyeberangi lautan, maka mereka dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, yang hendak menganiaya dan menindas; tatkala dia hampir tenggelam dia berkata: "aku percaya bahwa tiada Tuhan terkecuali Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk golongan yang berserah diri".  Apakah sekarang? padahal kamu telah berlaku durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk golongan yang berlaku sewenang-wenang.  maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang setelahmu dan sungguh kebanyakan manusia mengabaikan pertanda-pertanda Kami.  dan sungguh telah Kami tempatkan Bani Israel di kediaman yang baik dan Kami hidupi mereka dengan yang bermanfaat. maka tidaklah mereka berselisih, kecuali setelah Ilmu datang kepada mereka. sungguh Tuhan kalian yang akan menyelesaikan (perkara) antara mereka pada Hari Kebangkitan tentang yang mereka perselisihkan itu.  (Ayat:90-93)
# Maka sesudah para Utusan itu, Kami utus Musa beserta Harun menghadap Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya, beserta pertanda-pertanda Kami, <br>maka mereka menyombongkan diri dan mereka memang kaum berdosa; dan tatkala telah hadir kepada mereka; Kebenaran dari sisi Kami, mereka mengatakan: "sungguh ini adalah sihir belaka" Musa berkata: "Apakah kalian mengatakan terhadap Kebenaran itu ketika ia datang kepada kalian, sihirkah ini?" padahal para penyihir itu tiada menang" mereka mengatakan: "Apakah kalian menghadap kepada kami untuk memalingkan kami dari yang kami dapati telah diterapkan oleh para leluhur kami dan supaya kalian berdua berkedudukan kuat di bumi? kami takkan mengimani kalian berdua" <br>Fir'aun berkata: "hadirkan kepadaku segala penyihir hebat!"  maka tatkala para penyihir itu datang; Musa berkata kepada mereka: "lemparkan yang hendak kalian lemparkan" maka setelah mereka melempar, Musa berkata: "Apa yang kalian lakukan itu, itulah sihir sungguh Allah yang akan mengungkapkan kesia-siaan itu" bahwasanya Allah tak berkenan terhadap tindakan golongan pengacau; dan Allah akan membuktikan Kebenaran dengan KetetapanNya walaupun orang-orang berdosa membenci itu. <br>Maka tiada yang beriman kepada Musa, selain pemuda-pemuda dari kalangan kaumnya yang khawatir bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka; sungguh Fir'aun itu berlaku sewenang-wenang di bumi dan sungguh termasuk golongan yang keterlaluan; <br>Musa berkata: "wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah maka taruhlah kepercayaan kepada Dia saja, jika kalian memang golongan yang berserah diri" lalu mereka berkata: "Kepada Allah kami menaruh kepercayaan! Wahai Tuhan kami; janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang berlaku sewenang-wenang itu, dan selamatkan kami melalui KasihMu terhadap kaum yang kafir" dan Kami wahyukan kepada Musa serta saudaranya: " dirikan beberapa rumah di Mesir sebagai tempat tinggal untuk kaum kalian dan jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai tempat berdoa, dan dirikan shalat serta gembirakan golongan yang beriman" <br>Musa berkata: "Ya Tuhan kami, sungguh Engkau telah memberi kemewahan dan harta benda dalam kehidupan dunia kepada Fir'aun serta pemuka-pemukanya; Wahai Tuhan Kami, sehingga mereka menyimpang terhadap JalanMu; Wahai Tuhan kami, renggutlah harta benda mereka dan keraskan kalbu mereka, supaya mereka tidak beriman sehingga mereka ditimpa malapetaka pedih"  Dia berfirman: "sungguh telah diperkenankan permohonan kalian berdua sebab itu tetaplah kalian berdua pada jalan lurus dan janganlah kalian meniru kebiasaan orang-orang yang tidak mengetahui".  (Ayat:75-89)  
# maka jika kamu meragu tentang yang Kami sampaikan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca Al-Kitab sebelummu. sungguh telah datang Kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah kamu temasuk golongan yang bimbang.  (Ayat:94)
# Dan Kamilah yang memungkinkan Bani Israel menyeberangi lautan, kemudian mereka dikejar oleh Fir'aun serta bala tentaranya yang hendak menganiaya juga menindas; tatkala ia hampir tenggelam; ia berkata: "aku percaya bahwa tiada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk golongan yang berserah diri"  Apakah sekarang? padahal kamu telah berlaku durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk golongan yang berlaku sewenang-wenang; maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu menjadi pelajaran untuk orang-orang yang sepeninggalmu dan sungguh kebanyakan manusia mengabaikan pertanda-pertanda Kami, <br>dan sungguh telah Kami tempatkan Bani Israel di kediaman yang baik serta Kami hidupi mereka dengan segala yang bermanfaat; kemudian mereka tidak berselisih terkecuali sesudah Ilmu hadir kepada mereka; bahwasanya Tuhan kalian yang akan menyelesaikan perkara mereka pada Hari Kebangkitan tentang yang mereka perselisihkan itu.  (Ayat:90-93)
# dan jangan menjadi golongan yang membantah pesan-pesan Allah yang menyebabkan kalian termasuk golongan yang celaka.  sungguh orang-orang yang telah dipastikan (dikeraskan) dengan penegasan Tuhanmu, mereka takkan percaya (beriman),  sekalipun dihadirkan kepada mereka segala macam pesan, hingga mereka mendapati siksa pedih.  (Ayat:95-97)
# Maka apabila kamu meragu mengenai yang Kami sampaikan kepadamu maka tanyakan kepada orang-orang yang membaca Al-Kitab sebelum kamu; sungguh telah datang Kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah kamu temasuk golongan yang meragu.  (Ayat:94)
# dan mengapa tiada suatu kota yang beriman, yang iman mereka bermanfaat kepada mereka selain kaum Yunus? Tatkala mereka beriman, Kami lenyapkan dari mereka azab (siksa) yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan Kami beri kesenangan untuk mereka sampai waktu tertentu.  dan kalau Tuhanmu menghendaki, tentulah semua (manusia) di bumi beriman. maka apakah kamu memaksa umat manusia supaya menjadi golongan yang beriman?  dan tiada seorangpun yang beriman kecuali atas izin Allah; dan Allah menimpakan kebingungan bagi orang-orang yang tidak berpikir.  katakanlah: "Perhatikan apa yang di langit dan di bumi. tidaklah bermanfaat pertanda-pertanda Allah dan para Utusan yang memperingatkan bagi kaum yang tidak beriman".  mereka tidak menantikan kecuali yang sama dengan nasib orang-orang yang telah ditumpas sebelum mereka. katakanlah: "maka nantikanlah, sungguh aku pun termasuk golongan yang menanti bersama kalian".  kemudian Kami selamatkan para Utusan Kami dan orang-orang yang beriman, demikianlah, wajib atas Kami menyelamatkan golongan yang beriman.  (Ayat:98-103)
# Dan jangan menjadi golongan yang membantah pesan-pesan Allah yang menyebabkan kalian termasuk golongan yang celaka; bahwasanya orang-orang yang telah dikeraskan melalui penegasan Tuhanmu, mereka takkan beriman sekalipun dihadirkan kepada mereka segala macam pesan, hingga mereka mendapati malapetaka pedih.  (Ayat:95-97)
# katakanlah: "wahai umat manusia, jika kalian masih dalam keraguan tentang agamaku, maka aku tidaklah mengabdi kepada yang kalian sembah selain Allah, akan tetapi aku mengabdi kepada Allah yang akan mewafatkan kalian dan aku telah diperintah supaya termasuk golongan yang beriman",  dan: "hadapkan wajah kalian kepada agama yang tulus dan jangan termasuk golongan yang mempersekutukan.  dan jangan menyembah apapun yang tidak mendatangkan manfaat dan tidak (pula) mendatangkan kesukaran kepada kalian selain Allah; sebab jika kalian demikian, maka sungguh kalian termasuk golongan yang berlaku sewenang-wenang".  (Ayat:104-106)
# Dan mengapa tiada suatu kota yang beriman, yang iman mereka bermanfaat untuk mereka selain kaum Yunus? tatkala mereka beriman, Kami lenyapkan malapetaka yang menghinakan kepada mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami beri kesenangan untuk mereka sampai waktu tertentu, dan sekiranya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua yang di bumi beriman, lalu apakah kamu hendak memaksa umat manusia supaya menjadi golongan yang beriman?  dan tiada seorangpun yang beriman kecuali diperkenan oleh Allah; dan Allah menimpakan kebingungan kepada orang-orang yang tidak berpikir, Katakanlah: "Perhatikan apa yang di langit maupun di bumi; tiada bermanfaat pertanda-pertanda Allah serta para Utusan yang memperingatkan bagi kaum yang tidak beriman." mereka tidak menantikan kecuali sebagaimana nasib orang-orang yang telah ditumpas sebelum mereka, <br>Katakanlah: "maka nantikan, bahwasanya aku pun termasuk golongan yang menanti bersama kalian" kemudian Kami selamatkan para Utusan Kami serta orang-orang yang beriman, demikianlah, bahwa kewajiban Kami untuk menyelamatkan golongan yang beriman.  (Ayat:98-103)
# Jika Allah menimpakan sesuatu kesukaran kepada kalian, maka tiada yang dapat menghilangkan itu terkecuali Dia. dan jika Allah menghendaki kebaikan kepada kalian, maka tiada yang dapat menolak karuniaNya. Dia memberikan kebaikan kepada yang Dia kehendaki di antara hamba-hambaNya dan Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.  katakanlah: "wahai umat manusia, sungguh teIah datang kepada kalian Kebenaran dari Tuhan kalian, sebab itu barangsiapa terbimbing maka sungguh itu membimbing dirinya sendiri. dan barangsiapa yang sesat, maka sungguh kesesatan itu mencelakakan dirinya sendiri. dan aku bukanlah seorang pengasuh terhadap kalian".  dan ikutilah yang diwahyukan kepada kalian, dan bersabarlah hingga Allah memutuskan perkara dan Dialah Hakim terbaik.  (Ayat:107-109)
# Katakanlah: "wahai umat manusia, jika kalian masih dalam keraguan tentang agamaku, bahwa aku tidak mengabdi kepada yang kalian sembah selain Allah, melainkan aku mengabdi kepada Allah yang akan mewafatkan kalian dan aku telah diperintah supaya termasuk golongan yang beriman" serta arahkan wajah kalian kepada agama yang tulus dan jangan termasuk golongan mempersekutukan; dan jangan menyembah apapun yang tidak menghadirkan manfaat dan tidak menghadirkan kesukaran kepada kalian selain Allah; sebab jika kalian berlaku demikian, maka kalian benar-benar termasuk golongan yang berlaku sewenang-wenang".  (Ayat:104-106)
# Jika Allah menimpakan sesuatu kesukaran kepada kalian maka tiada yang dapat menghilangkan itu selain Dia <br>dan apabila Allah menghendaki kebaikan untuk kalian maka tiada yang dapat menolak karuniaNya; Dia memberi kebaikan untuk yang Dia perkenan dari hamba-hambaNya dan Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. <br>Katakanlah: "wahai umat manusia, sungguh teIah hadir kepada kalian; Kebenaran dari Tuhan kalian <br>oleh karena itu barangsiapa terbimbing yang sebenarnya ia membimbing dirinya sendiri dan barangsiapa yang sesat yang sebenarnya ia mencelakakan dirinya sendiri dan aku bukan seorang pengasuh terhadap kalian" <br>dan taatilah yang diwahyukan kepada kalian serta bersabarlah hingga Allah memutuskan perkara, dan Dialah Hakim terbaik.  (Ayat:107-109)
 
== Catatan kakiReferensi ==
{{reflist}}
 
== Referensi ==
{{refbegin}}
* {{id}} Al-Qur'an dan Terjemahannya
* {{id}} Muchotob Hamzah (2003). ''Studi Al-Qur'an Komprehensif''. Yogyakarta: Gama Media ISBN 979-95526-1-3
{{refend}}
 
== Pranala luar ==
{{wikisource|Al-Qur'an/Yunus|Surah Yunus}}
{{refbegin}}
* [http://www.alquranmp3.bullgallery.com/2012/07/yunus.html Surah Yunus MP3]
* [http://www.dar-us-salam.com/TheNobleQuran/surah10.html Surah Yunus] at Dar-us-salam.com
* {{id}} Muchotob Hamzah (2003). ''Studi Al-Qur'an Komprehensif''. Yogyakarta: Gama Media ISBN 979-95526-1-3
{{refend}}
 
{{wikisource|Al-Qur'an/Yunus|Surah Yunus}}
{{Sura|10|[[Surah At-Taubah]]|[[Surah Hud]]}}
{{Qur'an}}
 
 
{{Qur'an-stub}}