Ibrani 1

Ibrani 1 (disingkat Ibr 1) adalah pasal pertama Surat kepada Orang Ibrani dalam Perjanjian Baru di Alkitab Kristen.[1][2] Tidak diketahui pengarangnya, selain dari informasi bahwa ia seorang laki-laki (berdasarkan jenis kata yang dipakainya, misalnya di Ibrani 11:32) dan kenal dekat dengan Timotius.[3]

Ibrani 1
P114-Heb-1 7-12-POxy4498-III.jpg
Surat Ibrani 1:7-12 pada naskah Papirus 114, yang dibuat sekitar tahun 250 M.
KitabSurat Ibrani
KategoriSurat-surat Paulus/Surat-surat Am
Bagian Alkitab KristenPerjanjian Baru
Urutan dalam
Kitab Kristen
19
pasal 2

TeksSunting

 
Lembaran yang memuat 2 Tesalonika 3:11-18 dan Ibrani 1:1-2:2 pada Codex Vaticanus, yang dibuat sekitar tahun 325-350 M.

StrukturSunting

Pembagian isi pasal:

Ayat 1-2Sunting

Ayat 1Sunting

Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi,[4]

Ayat 2Sunting

maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta.[5]

Referensi silang: pelbagai cara (Bilangan 12:6,8); berbicara (Yohanes 9:29; Ibrani 2:2,3; 4:8; 12:25); perantaraan nabi-nabi (Lukas 1:70; Kisah Para Rasul 2:30); zaman akhir (Ulangan 4:30; Ibrani 9:26; 1 Petrus 1:20); perantaraan Anak-Nya (Ibrani 1:5; Matius 3:17; Ibrani 3:6; 5:8; 7:28); yang berhak (Mazmur 2:8; Matius 11:27; Matius 28:18); Oleh Dia (Yohanes 1:3); alam semesta (Ibrani 11:3)
Ayat-ayat ini memberikan tema utama surat ini; pada masa lalu Allah memakai para nabi sebagai sarana penyataan yang utama, namun kini Ia berbicara atau menyatakan diri-Nya kepada umat-Nya melalui Putra-Nya Yesus Kristus, yang tertinggi di atas segala sesuatu. Firman Allah yang disampaikan melalui Putra-Nya bersifat menentukan; firman itu menggenapi dan melebihi semua firman yang disampaikan sebelumnya oleh Allah. Tidak ada sesuatupun, baik nabi (Ibrani 1:1) maupun malaikat (Ibrani 1:4) memiliki kewenangan yang lebih besar daripada Kristus. Ia merupakan satu-satunya jalan kepada keselamatan kekal dan satu-satunya perantara di antara Allah dan manusia. Penulis surat ini memperkuat keunggulan Kristus dengan mencatat tujuh penyataan besar mengenai Dia (Ibrani 1:2–3).[6]

Ayat 3-4Sunting

Ayat 3Sunting

Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Yang Mahabesar, di tempat yang tinggi,[7]

Ayat 4Sunting

jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepada-Nya jauh lebih indah daripada nama mereka.[8]

Referensi silang: cahaya kemuliaan (Yohanes 1:14); gambar wujud (Yohanes 14:9); yang ada (Kolose 1:17); penyucian dosa (Tit 2:14; Ibr 7:27; 9:11–14); yang tinggi (Markus 16:19); nama mereka (Efesus 1:21; Filipi 2:9,10; Ibr 8:6)
Setelah menyediakan pengampunan dosa-dosa kita melalui kematian-Nya di kayu salib, Kristus mengambil kedudukan yang penuh kekuasaan di sebelah kanan Allah. Kegiatan penebusan yang dilakukan Kristus di sorga meliputi pelayanan-Nya sebagai perantara ilahi (Ibrani 8:6; 13:15; 1 Yohanes 2:1–2), imam besar (Ibr 2:17–18; 4:14–16; 8:1–3), juru syafaat (Ibrani 7:25) dan pembaptis dengan Roh (Kisah Para Rasul 2:33).[6]

Sebagaimana halnya Yesus lebih tinggi daripada nabi-nabi karena Dia adalah Putra Allah, demikian pula Dia lebih tinggi daripada para malaikat karena alasan yang sama (Ibrani 1:4–14). Malaikat telah memainkan peranan penting dalam penyampaian perjanjian yang lama (Ulangan 33:2; Kisah Para Rasul 7:53; Galatia 3:19). Penulis surat ini, ketika menulis kepada orang-orang percaya Ibrani, menekankan keunggulan Kristus atas para malaikat dengan mengutip dari Alkitab Ibrani atu Perjanjian Lama.[6]

Ayat 5Sunting

Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan: "Anak-Ku Engkau! Engkau telah Kuperanakkan pada hari ini?" dan "Aku akan menjadi Bapa-Nya, dan Ia akan menjadi Anak-Ku?"[9]

Referensi silang: Mazmur 2:7; 2 Samuel 7:14; Matius 3:17; Ibrani 5:5

Ayat 6Sunting

Dan ketika Ia membawa pula Anak-Nya yang sulung ke dunia, Ia berkata: "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia."[10]

Referensi silang: Mazmur 97:7
Frasa "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia" dikutip dari: Ulangan 32:43 (versi Septuaginta dan Naskah Laut Mati; tidak tercantum dalam versi Terjemahan Baru yang mengambil dari Teks Masoret).

Ayat 7Sunting

Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata: "Yang membuat malaikat-malaikat-Nya menjadi badai dan pelayan-pelayan-Nya menjadi nyala api." (TB)[11]

Referensi silang: Mazmur 104:4; Mazmur 148:8

Ayat 7 Bahasa YunaniSunting

Textus Receptus (1550)

καὶ πρὸς μὲν τοὺς ἀγγέλους λέγει Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα

Transliterasi

kai pros men tous angelous legei o poiōn tous angelous autou pneumata kai tous leitourgous autou puros phloga

(tidak ada varian dari semua jenis teks utama)

Ayat 7 CatatanSunting

 • Kata "malaikat" (bahasa Yunani: ἀγγέλους, angelous) sebenarnya berarti "pembawa kabar", yang semakna dengan kata "suruhan" atau "utusan" sebagaimana digunakan atau disiratkan dalam Mazmur 104. Ayat yang dikutip dalam surat Ibrani ini berasal dari terjemahan bahasa Yunani Alkitab Ibrani, Septuaginta. Ayat ini dan ayat dalam Mazmur 104:4 menyatakan bahwa Allah dapat membuat "malaikat" (atau "suruhan") dari "badai", demikian pula "pelayan" dari "api", sebagaimana tertulis dalam Mazmur 148:8:
Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya;[12]
 • Kata "pelayan" (bahasa Yunani: λειτουργοὺς, leitourgous) dapat ditulis sebagai "liturgis" yang bermakna "pekerja untuk masyarakat" atau "hamba masyarakat".[13]

Ayat 8-9Sunting

Ayat 8Sunting

Tetapi tentang Anak Ia berkata: "Takhta-Mu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran." (TB)[14]

Ayat 9Sunting

"Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan; sebab itu Allah, Allah-Mu telah mengurapi Engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutu-Mu." (TB)[15]

Ayat 8-9 catatanSunting

 • Ayat 8-9 Memuat kutipan dari Mazmur 45:7–8
 • "Tentang Anak...ya Allah": menunjuk kepada ke-Allahan Kristus (Yohanes 1:1).[6]
 • "Mencintai keadilan dan membenci kefasikan": Tidaklah cukup bagi anak-anak Tuhan untuk mengasihi keadilan saja; mereka juga harus membenci kejahatan. Orang percaya melihat hal ini dengan jelas dalam pengabdian Kristus terhadap keadilan (Yesaya 11:5) dan kebencian-Nya terhadap kejahatan dalam kehidupan, pelayanan, dan kematian-Nya (lihat Yohanes 3:19; Yohanes 11:33).
  • 1) Kesetiaan Kristus kepada Bapa selama Ia berada di bumi, sebagaimana ditunjukkan oleh kasih-Nya terhadap keadilan dan kebencian-Nya terhadap kejahatan, merupakan alasan bagi Allah untuk mengurapi Anak-Nya. Demikian pula, orang percaya akan diurapi apabila ia menyetujui sikap Pemimpinnya terhadap keadilan dan kejahatan (Mazmur 45:8).
  • 2) Kasih orang percaya terhadap keadilan dan kebencian terhadap kejahatan akan meningkat melalui dua cara:

Ayat 10-12Sunting

Referensi silang: Mazmur 102:26–28

Ayat 13Sunting

Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah Ia berkata: "Duduklah di sebelah kanan-Ku, sampai Kubuat musuh-musuh-Mu menjadi tumpuan kaki-Mu?"[16]

Referensi silang: Mazmur 110:1

Ayat 14Sunting

Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan?[17]

Tujuh pernyataan besar mengenai Anak AllahSunting

Sumber: Ibrani 1:2–3

 1. Ia adalah perantara penyampaian Firman Allah pada zaman akhir ini.
 2. Ia ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada.
 3. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta.
 4. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah
 5. Ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan.
 6. Ia mengadakan penyucian dosa
 7. Dan setelah selesai, Ia duduk di sebelah kanan Yang Mahabesar, di tempat yang tinggi.

Lihat pulaSunting

ReferensiSunting

 1. ^ Willi Marxsen. Introduction to the New Testament. Pengantar Perjanjian Baru: pendekatan kristis terhadap masalah-masalahnya. Jakarta:Gunung Mulia. 2008. ISBN 9789794159219.
 2. ^ John Drane. Introducing the New Testament. Memahami Perjanjian Baru: Pengantar historis-teologis. Jakarta:Gunung Mulia. 2005. ISBN 979-415-905-0.
 3. ^ Ibrani 13:23
 4. ^ Ibrani 1:1
 5. ^ Ibrani 1:2
 6. ^ a b c d e The Full Life Study Bible. Life Publishers International. 1992. Teks Penuntun edisi Bahasa Indonesia. Penerbit Gandum Mas. 1993, 1994.
 7. ^ Ibrani 1:3
 8. ^ Ibrani 1:4
 9. ^ Ibrani 1:5
 10. ^ Ibrani 1:6
 11. ^ Ibrani 1:7 - Sabda.org
 12. ^ Mazmur 148:8
 13. ^ Strong 3011 - leitourgos.
 14. ^ Ibrani 1:8 - Sabda.org
 15. ^ Ibrani 1:9 - Sabda.org
 16. ^ Ibrani 1:13
 17. ^ Ibrani 1:14

Pranala luarSunting