Daftar kitab-kitab Suni

(Dialihkan dari Daftar teks Islam)

Daftar kitab-kitab Sunni adalah kumpulan dari tulisan dan kitab mengenai Islam. Terbagi menjadi beberapa kategori diantaranya Al-Qur'an dan Tafsir; Sunah, Hadis dan Syarh, Kitab Fiqih, dan lain-lain.

Qur'an dan tafsir

sunting
 
Empat jilid seri dari Tafsir Al-Baghawi (terbitan Darul Ma'rifah, Lebanon).

Sunah, hadis dan syarah

sunting

Al-Kutub Al-Sittah

sunting
 • Shahih Bukhari karya Muhammad al-Bukhari
 • Shahih Muslim karya Muslim bin al-Hajjaj
 • Sunan al-Sughra karya An-Nasa'i
 • Sunan Abu Dawud karya Abu Dawud
 • Sunan al-Tirmidzhi karya Al-Tirmidzi
 • Sunan Ibn Majah karya Ibnu Majah

Sumber primer

sunting

Sumber lain

sunting

Ilmu hadis

sunting
 
Kitab Fathul Bari penjelasan Kitab Shahih Bukhari
 • Muqaddimah ibn al-Salah fi Ulum al-Hadith karya Ibn al-Salah.

Syarah dari kumpulan hadis

sunting

Ilmu rijal perawi hadis

sunting
 • Tahdhib al-Tahdhib karya Ibnu Hajar al-Asqalani
 • Tarikh al-Kabir karya Muhammad al-Bukhari
 • Al-Kamal fi Asma' al-Rijal karya Abdul Ghani al-Maqdisi

Hanafi

sunting
 • Hidayah karya Burhanuddin al-Marghinani
 • Radd al-Muhtar ala al-Dur al-Mukhtar karya Ibnu Abidin

Syafi'i

sunting

Maliki

sunting
 • Al-Mudawanna karya Imam Malik bin Anas
 • Ar-Risala karya Imam Abu Zayd al-Qairawani
 • Al-Mukhtasar karya Imam Khalil ibn Ishaq al-Jundi

Hambali

sunting
 • Al-Kaafi fi fiqh al-Imam Ahmad bin Hambal karya Ibnu Qudamah

Lintas mazab

sunting

Lainnya

sunting

Aqidah

sunting

Manhaj

sunting
 • Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah karya Ibnu Taimiyah

Sirah dan riwayat

sunting

Zikir dan doa-doa

sunting