Al-Baidhawi


Al-Imam al-Qadhi al-Mufassir Nashiruddin Abu Sa`id Abu al-Khair Abdullah bin Abi al-Qasim Umar bin Muhammad bin Abi al-Hasan Ali al-Baidlawi asy-Syirazi asy-Syafi`i (bahasa Arab: الإمام القاضي المفسر ناصر الدين أبو سعيد أو أبو الخير عبد الله بن أبي القاسم عمر بن محمد بن أبي الحسن علي البيضاوي الشيرازي الشافعي‎) lahir di al-Baidha', Persia pada awal abad ke-7 H wafat di Tabriz pada tahun 685 H/1292, namun sebagian riwayat menyebutkan bahwa ia wafat pada tahun 691 H, adalah seorang ulama di bidang Fikih, Ushul Fiqih, Ilmu Kalam, Hadits, Tafsir dan Nahwu. Karena ia lahir di kota al-Baidla` maka ia dinisbatkan sebagai al-Baidlawi (Orang al-Baidla').

Abdullah
Al-Baidlawi
Al-Imam al-Qadhi al-Mufassir Nashiruddin
Abdullah
al-Baidlawi asy-Syirazi
الإمام القاضي المفسر ناصر الدين أبو سعيد أو أبو الخير عبد الله بن أبي القاسم عمر بن محمد بن أبي الحسن علي البيضاوي الشيرازي الشافعي
Nama dan Gelar
Semua Gelar
Gelar (Islam)Al-Imam al-Qadhi al-Mufassir Nashiruddin
Nama
Kun-yahAbu Sa`id, Abu al-Khair
NamaAbdullah
Nama (bahasa Arab)الإمام القاضي المفسر ناصر الدين أبو سعيد أو أبو الخير عبد الله بن أبي القاسم عمر بن محمد بن أبي الحسن علي البيضاوي الشيرازي الشافعي
Nisbahal-Baidlawi asy-Syirazi
Kelahirannya
Tempat lahirAl-Baidla'
Negara lahir
(penguasa wilayah)
Persia
Agama, Identitas, Kebangsaan
Agama Islam
Etnis (Suku bangsa)
Etnis
(Suku bangsa)
Persia
KebangsaanPersia
Bantuan kotak info

Guru-gurunyaSunting

Imam al-Baidlawi memiliki banyak guru, di antaranya:

 • Ayahnya, Al-Imam Abu al-Qasim Umar bin Muhammad bin Ali al-Baidlawi (Wafat pada tahun 672 H), ia mempelajari darinya fikih mazhab syafi'i, ayahnya adalah seorang Qadhi di Syiraz dan terkenal atas keilmuan dan ketakwaannya, ayahnya sangat memberikan pengaruh terhadap al-Baidlawi, dan ia menulis perkataan-perkataan ayahnya di dalam karya-karyanya.
 • Asy-Syaikh Muhammad bin Muhammad al-Kahta'i ash-Shufi, Sahabat al-Baidlawi, ia belajar darinya tentang zuhud dan ibadah.
 • Asy-Syaikh Syarafuddin Umar al-Busykani az-Zaki (wafat pada tahun 680 H), merupakan salah satu ulama besar.

Murid-muridnyaSunting

Imam al-Baidlawi memiliki banyak murid, di antaranya:

 • Asy-Syaikh al-Imam Fakhruddin Abu al-Makarim Ahmad bin al-Hasan al-Jarbardi (Wafat pada tahun 746 H
 • Asy-Syaikh Jamaluddin Muhammad bin Abi Bakr bin Muhammad al-Muqri'
 • Asy-Syaikh Ruhuddin bin asy-Syaikh Jalaluddin ath-Thayyar
 • Al-Qadhi Zainuddin Ali bin Ruzbiha bin Muhammad al-Khanaji (Wafat pada tahun 707 H
 • Al-Qadhi Ruhuddin Abu al-Ma`ali (Wafat pada tahun 735 H
 • Tajuddin al-Hanaki

KaryaSunting

 • Tafsir yang bernama Anwar at-Tanzir wa Asrar at-Ta'wil, Tafsir ini dikenal dengan nama Tafsir al-Baidlawi
 • Minhaj al-Wushul ila Ilmi al-Ushul, dalam bidang ushul fiqih
 • Thawali` al-Anwar fi Ushuliddin), dalam bidang ilmu kalam
 • Al-Ghayatu al-Qashwa fi Dirayati al-Fatwa `ala Madzhab asy-Syafi`iyyah
 • Syarh al-Mahshul fi Ushul al-Fiqh ar-Razi, dalam bidang ushul fiqih
 • Mirshad al-Afham ila Mabadi' al-Ahkam, Syarh Mukhtashar Ibnu al-Hajib, dalam bidang ushul fiqih
 • Syarh at-Tanbih Abu Ishaq asy-Syirazi, dalam bidang fikih, kitab ini terdiri dari 4 jilid
 • Syarh al-Muntakhab fi Ushul al-Fiqh al-Imam Fakhruddin ar-Razi
 • Lubb al-Lubab fi 'ilmi al-I`rab merupakan ringkasan Kafiyah Ibnu al-Hajib
 • Al-Adzkiya
 • Mishbah al-Arwah fi al-Kalam
 • Muntaha al-Muna fi Syarhi al-Asma' al-Husna
 • Tuhfatu al-Abrar fi Syarhi Mashabih as-Sunnah al-Baghawi
 • Risalah fi Maudhu`at al-`Ulum wa Ta`arifuha
 • Nizhamu at-Tawarikh, menceritakan sejarah negeri Persia dan ia tulis dalam bahasa Persia
 • Tasbi` al-Burdah yang dinamakan Al-Kawakib ad-Dariyyah Tasbi` al-Burdah al-Bushairiyyah fi Madhi Khairi al-Bariyyah'

WafatnyaSunting

Ia wafat pada tahun 685 H/1292, dan ada sebagian riwayat menyebutkan bahwa ia wafat pada tahun 691 H. Quthbuddin asy-Syirazi mewasiatkan agar al-Baidlawi dimakamkan disebelahnya, maka ia dimakamkan di sebelahnya di Kharandab, Tabriz.

ReferensiSunting