1 Tawarikh 27

1 Tawarikh 27 (atau I Tawarikh 27, disingkat 1Taw 27) adalah bagian dari Kitab 1 Tawarikh dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Dalam Alkitab Ibrani termasuk dalam bagian Ketuvim (כְּתוּבִים, "tulisan").[1][2]

1 Tawarikh 27
Leningrad-codex-14-chronicles.pdf
Kitab Tawarikh (Kitab 1 & 2 Tawarikh) lengkap pada Kodeks Leningrad, dibuat tahun 1008.
KitabKitab 1 Tawarikh
KategoriKetuvim
Bagian Alkitab KristenPerjanjian Lama
Urutan dalam
Kitab Kristen
13

TeksSunting

 • Naskah sumber utama: Masoretik, Septuaginta dan Naskah Laut Mati.
 • Pasal ini terdiri dari 34 ayat.
 • Berisi riwayat Daud yang menjadi raja atas seluruh Israel, terutama daftar panglima-panglima tentara dan pembesar-pembesar lainnya.

WaktuSunting

 • Kisah yang dicatat di pasal ini terjadi pada menjelang akhir masa pemerintahan raja Daud setelah bertahta di Yerusalem, sekitar tahun 960 SM.

StrukturSunting

Pembagian isi pasal (disertai referensi silang dengan bagian Alkitab lain):

Rombongan tentaraSunting

Sumber: 1 Tawarikh 27:1-15

Ayat 1Sunting

Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan seribu dan pasukan seratus dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur, bulan demi bulan, sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah dua puluh empat ribu orang. (TB)[3]

Kepala-kepala rombongan yang mengepalai semua panglima untuk setiap bulannya adalah:[4]

 • Bulan 1: Yasobam bin Zabdiel dari bani Peres
 • Bulan 2: Dodai, orang Ahohi, sedang pemimpin rombongannya yang berjumlah 24.000 orang: Miklot.
 • Bulan 3: Benaya, anak imam kepala Yoyada. Benaya ini adalah seorang dan sekaligus kepala dari ke-30 pahlawan, tetapi yang memegang pimpinan rombongannya ialah Amizabad, anaknya.
 • Bulan 4: Asael, saudara Yoab, kemudian ia digantikan oleh Zebaja, anaknya
 • Bulan 5: Samhut orang Yizrah, panglima itu
 • Bulan 6: Ira anak Ikesh orang Tekoa
 • Bulan 7: Heles, orang Peloni, dari bani Efraim
 • Bulan 8: Sibkhai, orang Husa dari orang Zerah
 • Bulan 9: Abiezer, orang Anatot, dari bani Benyamin
 • Bulan 10: Maharai, orang Netofa dari orang Zerah
 • Bulan 11: Benaya, orang Piraton, dari bani Efraim
 • Bulan 12: Heldai, orang Netofa, keturunan Otniel

Kepala suku-suku IsraelSunting

Sumber: 1 Tawarikh 27:16-22
Yang mengepalai suku-suku Israel:

Suku Gad dan Asyer tidak dicantumkan dalam daftar.

Para pembesar lainnyaSunting

Para pengawas harta milik raja Daud:[5]

 • Pengawas persediaan raja ialah Azmawet bin Adiel
 • Pengawas persediaan di luar kota, di kota-kota, di desa-desa dan di dalam menara-menara lumbung ialah Yonatan bin Uzia
 • Pengawas para pekerja di ladang yang harus mengusahakan tanah ialah Ezri bin Kelub.
 • Pengawas kebun-kebun anggur ialah Simei, orang Rama.
 • Pengawas hasil kebun anggur untuk persediaan anggur ialah Zabdi, orang Syifmi.
 • Pengawas pohon-pohon zaitun dan pohon-pohon ara di Daerah Bukit ialah Baal-Hanan, orang Gederi
 • Pengawas persediaan minyak ialah Yoas.
 • Pengawas lembu sapi yang digembalakan di tanah Saron ialah Sitrai, orang Saron
 • Pengawas lembu sapi di lembah-lembah ialah Safat bin Adlai.
 • Pengawas unta-unta ialah Obil, orang Ismael
 • Pengawas keledai-keledai betina ialah Yehdeya, orang Meronot.
 • Pengawas kambing domba ialah Yazis, orang Hagri.

Penasihat:[6]

 • Yonatan, saudara ayah Daud; dia seorang cerdas dan ahli kitab.
 • Yehiel bin Hakhmoni membantu anak-anak raja.
 • Ahitofel adalah penasihat raja; kemudian digantikan oleh Yoyada bin Benaya dan Abyatar.
 • Husai, orang Arki, adalah sahabat raja.

Panglima raja ialah Yoab.[7]

ReferensiSunting

 1. ^ W.S. LaSor, D.A. Hubbard & F.W. Bush. Pengantar Perjanjian Lama 1. Diterjemahkan oleh Werner Tan dkk. Jakarta:BPK Gunung Mulia. 2008. ISBN 979-415-815-1, 9789794158159
 2. ^ J. Blommendaal. Pengantar kepada Perjanjian Lama. Jakarta:BPK Gunung Mulia, 1983. ISBN 979-415-385-0, 9789794153857
 3. ^ 1 Tawarikh 27:1 - Sabda.org
 4. ^ 1 Tawarikh 27:2-15
 5. ^ 1 Tawarikh 27:25-31
 6. ^ 1 Tawarikh 27:32-34
 7. ^ 1 Tawarikh 27:34

Lihat pulaSunting

Pranala luarSunting